NORTH HAR EN EGEN PER­SON­LIG TRÄ­NA­RE

Veckans NU! - - RED CARPET -

Det är in­te ba­ra vik­tigt att tän­ka på hur man själv ser ut, ens barn ska ju ock­så va­ra i topp­form. Så tän­ker i al­la fall Kim som ser till att tvåå­ri­ga North får job­ba med si­na små mi­ni­musk­ler.

– Kim ser till att nå­gon trä­nar med dot­tern ef­ter sitt eget trä­nings­pass, en el­ler två gång­er i vec­kan, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

En­ligt upp­gift an­ser re­a­li­ty­stjär­nan att det är vik­tigt att North vän­jer sig vid re­gel­bund­na be­sök till gym­met ti­digt i li­vet.

– Hon vill att dot­tern ska va­ra en per­fekt fy­sisk va­rel­se och Kim tyc­ker att det är helt nor­malt att North ska va­ra i form trots att hon ba­ra är två år, sä­ger käl­lan.

"AS­SI­STEN­TEN SKA ALL­TID HA EN STOL RE­DO" Det sägs att Kim tvingar sin as­si­stent att all­tid ha ett par snea­kers re­do till hen­ne, nå­got hon in­te tänk­te på un­der för­ra gra­vi­di­te­ten.

Stjär­nan får den­na gång spe­ci­al­syd­da plagg som ska få hen­nes kropp att se så bra ut som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.