EF­TER KÖNS­BY­TET CAIT­LYN JEN­NER DEJTAR TRANS­SEX­U­ELL KVIN­NA!

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Ef­ter att ha kom­mit ut har Cait­lyn Jen­ner ver­kat lyck­li­ga­re än nå­gon­sin. Nu har hon än­nu en an­led­ning att le – nya flick­vän­nen Can­dis Cay­ne.

Det har gått någ­ra må­na­der se­dan Cait­lyn Jen­ner, 65, be­rät­ta­de att hon är trans­sex­u­ell. Nu upp­ges hon ha en ny kär­lek i 44- åri­ga Can­dis Cay­ne. Kvin­nor­na träf­fa­des un­der Pri­de­fes­ti­va­len i New York i ju­ni och ska ha hål­lit kon­tak­ten se­dan dess.

– Re­la­tio­nen har gått från vän­skap­lig till flör­tig, sä­ger en källa en­ligt Hol­ly­wood Li­fe.

LIK­NAN­DE BAK­GRUND

Can­dis föd­des som Bren­dan Mcda­ni­el på Ha­waii 1971. Ef­ter att ha ge­nom­fört ett köns­byte blev hon 2007 den förs­ta trans­sex­u­el­la skå­de­spe­lers­kan att sy­nas i ame­ri­kansk tv på bäs­ta sänd­nings­tid, när hon lan­da­de rol­len som Car­me­li­ta i ” Dir­ty sexy mo­ney”.

– Can­dis har gått ige­nom sam­ma mot­gång­ar och sam­ma sto­ra för­vir­ring som Cait­lyn, så hon är en per­fekt ax­el att lu­ta sig mot, sä­ger en källa i NW Ma­ga­zi­ne.

HAR HÅL­LIT LÅG PRO­FIL

Se­dan upp­brot­tet från ex­hust­run Kris Jen­ner, 59, har Cait­lyn hål­lit en låg pro­fil när det kom­mer till för­hål­lan­den. Men med Can­dis upp­ges hon va­ra re­do att bör­ja om på nytt.

– Ef­ter sin mo­nu­men­ta­la livs­för­änd­ring är det dags för Cait­lyn att öpp­na sitt hjär­ta för kär­le­ken igen, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na!

"RE­LA­TIO­NEN HAR

GÅTT FRÅN VÄN­SKAP­LIG TILL FLÖR­TIG"

Cait­lyn Jen­ner är ny­för­äls­kad! En­ligt upp­gift dejtar hon skå­de­spe­lers­kan Can­dis Cay­ne.

Kvin­nor­na träf­fa­des un­der Pri­de­fes­ti­va­len i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.