SI­RI RÄT­TAR DEM SOM KAL­LAR CAIT­LYN FÖR "BRU­CE"

Veckans NU! - - RED CARPET -

Ip­ho­ne- verk­ty­get ” Si­ri”, som fun­ge­rar som en slags as­si­stent i mo­bi­len, har nu bör­jat sä­ga ifrån när folk kal­lar Cait­lyn för sitt gam­la namn Bru­ce Jen­ner. Stäl­ler man en frå­ga om Bru­ce får man ge­nast sva­ret att hon fak­tiskt he­ter Cait­lyn.

Bra att du hål­ler koll, Si­ri!

Ti­di­ga­re het­te Cait­lyn Bru­ce Jen­ner. Här syns stjär­nan med styv­dot­tern Kim Kar­dashi­an, 34.

"HON HAR ÖPP­NAT SITT HJÄR­TA IGEN"

Se­dan dess har de um­gåtts fli­tigt, bå­de en­sam­ma och till­sam­mans med ett nät­verk för trans­sex­u­el­la kvin­nor. Här syns de längst till väns­ter i bil­den.

Cait­lyn kom ut för någ­ra må­na­der se­dan och har va­rit i he­la värl­dens fokus se­dan dess.

Cait­lyn har in­te dej­tat alls se­dan hon kom ut som kvin­na. Men nu upp­ges hon va­ra re­do att öpp­na sitt hjär­ta igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.