RI­HAN­NAS KIL­LE OTRO­GEN MED KAR­RUE­CHE "HON ÄR KA­RIMS AND­RA TJEJ"

Veckans NU! - - MIX - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON Fo­to: ALL over PRESS

Sång­ers­kan Ri­han­na, 27, och hen­nes jämn­gam­le pojk­vän Ka­rim Ben­ze­ma är ett av de se­nas­te till­skot­ten till Hol­ly­woods kär­leks­scen. Trots att pa­ret är ry­kan­de färskt ska den frans­ke fot­bolls­spe­la­ren re­dan ha be­dra­git Ri­ri – med mo­del­len Kar­rue­che Tran, 27.

– Ri­han­na är Ka­rims flick­vän men Kar­rue­che är hans and­ra tjej, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Han tar med Ri­han­na för att fes­ta med hans vän­ner och för att so­va med ho­nom i hans hy­reslä­gen­het i Los Ang­e­les, och sam­ti­digt ser Ka­rim till att hans chauf­för häm­tar Kar­rue­che för att kö­ra hen­ne till hans ho­tell.

BÅ­DA DEJ­TA­DE CHRIS BROWN

Det här är in­te förs­ta gång­en som skön­he­ter­na fal­ler för sam­ma kil­le. Ti­di­ga­re hand­la­de det om Chris Brown, 26. 2012 nåd­de kom­pli­ka­tio­nen sin kul­men då Chris och Ri­han­na åter­upp­tog kon­tak­ten ef­ter tre års ra­di­o­tyst­nad. När Chris och Kar­rue­che se­dan gjor­de slut i ja­nu­a­ri 2013 av­slö­ja­de rap­pa­ren att han dej­ta­de Ri­han­na igen. Dock hölls kär­lekslå­gan flam­man­de i ba­ra någ­ra må­na­der.

Se­dan dess har Chris och Kar­rue­che haft det klas­sis­ka av- och på- för­hål­lan­det me­dan Ri­han­na och Ka­rim har för­sökt att fly­ga li­te un­der ra­darn med sin kär­lek.

Vi får se hur den här kär­lekstri­ang­eln slu­tar…

Ri­han­na och Kar­rue­che Tran har en in­fek­te­rad histo­ria där Chris Brown är de­ras ge­men­sam­ma näm­na­re. Nu ver­kar det som att tje­jer­na de­lar yt­ter­li­ga­re en kil­le: Ka­rim Ben­ze­ma.

"CHAUF­FÖ­REN KÖR KAR­RUE­CHE TILL HANS HO­TELL"

Vil­ket tri­ang­eld­ra­ma! Ri­han­na och hen­nes fot­bolls­hunk Ka­rim Ben­ze­ma hann in­te va­ra till­sam­mans länge in­nan han bör­ja­de vänst­ra – med Kar­rue­che Tran.

Ri­han­na och Kar­ruche är buksvåg­rar se­dan ti­di­ga­re – bå­da har näm­li­gen va­rit till­sam­mans med Chris Brown.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.