MAN HIT­TA­DES DÖD HOS DE­MI MO­O­RE!

STJÄR­NAN SVÅRT CHOC­KAD

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: JO­HAN­NA karls­son Fo­to: All over PRESS, FAMEFLYNET

En fest hos De­mi Mo­o­re slu­ta­de i ka­ta­strof. På mor­go­nen hit­ta­des en per­son död i stjär­nans pool.

Un­der som­ma­ren har det va­rit en hel del fes­ter hem­ma hos De­mi Mo­o­re, 52, i Be­ver­ly Hills. En­ligt skå­de­spe­lers­kans gran­nar har fest­lig­he­ter­na av­löst varand­ra och De­mis dött­rar har pub­li­ce­rat bild ef­ter bild på oli­ka pool­par­tyn på Instagram. Men un­der den se­nas­te till­ställ­ning­en gick nå­got väl­digt, väl­digt fel.

HA­DE FEST

Det var i slu­tet av ju­li som Ede­nil­son Ste­ven Val­le hit­ta­des liv­lös i De­mis pool i Be­ver­ly Hills. En­ligt upp­gift var var­ken De­mi el­ler hen­nes dött­rar hem­ma ut­an det var en as­si­stent till fa­mil­jen som ska ha haft en fest när olyc­kan in­träf­fa­de. Den 21- åri­ge man­nen, som var en av gäs­ter­na, ska en­ligt upp­gift ha druc­kit någ­ra drinkar in­nan han ram­la­de i vatt­net.

– Jag är i chock. Jag var ut­om­lands för att träf­fa mi­na dött­rar för en fö­del­se­dags­fest när jag fick hö­ra de tra­gis­ka ny­he­ter­na, sä­ger De­mi i ett ut­ta­lan­de till Us Ma­ga­zi­ne.

SES SOM EN OLYC­KA

Po­li­sen räk­nar det ska­kan­de döds­fal­let som en olyc­ka och fa­mil­jen till den av­lid­ne har be­rät­tat att han in­te kun­de sim­ma. Trots att var­ken De­mi el­ler nå­gon av hen­nes tre dött­rar var på plats me­nar in­sat­ta ad­vo­ka­ter att fa­mil­jen kan bli eko­no­miskt an­sva­ri­ga för döds­fal­let.

– Att för­lo­ra ett barn är en fruk­tans­värd tra­ge­di och mi­na tan­kar går till den unga man­nens fa­milj och vän­ner, sä­ger De­mi.

"EN FRUK­TANS­VÄRD

TRA­GE­DI"

"HÄR SKA DET STÅ ETT BRA FYN­DIGT CITAT" En 21- årig man hit­ta­des död i De­mi Mo­o­res pool ef­ter en fest ny­li­gen och skå­de­spe­lers­kan är ska­kad över hän­del­sen.

De­mi häng­er of­ta vid pool­kan­ten till­sam­mans

med dött­rar­na Tal­lu­lah, 21, och Scout, 24.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.