UPPBROTTSCHOCK! CA­RA & FLICK­VÄN­NEN HAR GJORT SLUT

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: Jo­han­na karls­son Fo­to: All over PRESS

De se­mest­ra­de på lyx­bå­tar och gjor­de stan i mys­byx­or med sam­man­flä­ta­de fing­rar. Ja, de var pa­ret på al­las läp­par men nu har kär­lekska­ru­sel­len slu­tat snur­ra. Ca­ra De­le­ving­ne är sing­el igen.

Det var in­te länge se­dan som Ca­ra De­le­ving­ne, 23, och An­nie ” St. Vin­cent” Clark, 32, vi­sa­de sin kär­lek of­fent­ligt för förs­ta gång­en. Även om su­per­mo­del­len och sång­ers­kan har hängt ihop till och från i två år, om man räk­nar bort Ca­ras lil­la ro­mans med Michel­le Rod­ri­gu­ez, var det i ju­li­num­ret av Vo­gue som Ca­ra fak­tiskt pra­ta­de om för­hål­lan­det för förs­ta gång­en.

– Jag tror att kär­le­ken till min flick­vän har myc­ket att gö­ra med var­för jag är så nöjd med vem jag är just nu, sä­ger Ca­ra och fort­sät­ter:

– Att de or­den kom­mer ur min mun är fak­tiskt ett mi­ra­kel.

Men nu har re­la­tio­nen en­ligt upp­gift allt­så ta­git slut.

FÖRS­TA FÖR­ÄLS­KEL­SEN

Ca­ra träf­fa­de allt­så St. Vin­cent 2013 och ar­tis­ten blev su­per­mo­del­lens förs­ta rik­ti­ga för­äls­kel­se och för­hål­lan­de. Det var i sam­band med mö­tet med St. Vin­cent som hon om­fam­na­de sin sex­u­a­li­tet.

– Det tog lång tid för mig att in­se fak­tum att jag at­tra­he­ras av kvin­nor. Det var in­te för­rän jag blev kär i en tjej när jag var 20 år som jag in­såg att jag var tvung­en att ac­cep­te­ra det, sä­ger ” Pa­per towns”skå­di­sen.

Ca­ra De­le­ving­ne och An­ne "St. Vin­cent" Clark dej­ta­de till och från i två år in­nan de ny­li­gen gick skil­da vägar.

Ca­ra och ex­et har fast­nat på bild till­sam­mans många gång­er, bland an­nat un­der en lyx­ig båt­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.