1D- LOU­IS GJOR­DE ÄLS­KA­RIN­NAN GRA­VID

OTROHETSCHOCKEN!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS, BULLS

Lou­is Tom­lin­son, från One Direc­tion, ska bli pap­pa – och mam­man till bar­net är in­te lång­va­ri­ga flick­vän­nen Ele­a­nor Cal­der.

När ny­he­ten om att One Direc­tion- stjär­nan Lou­is Tom­lin­son, 23, ska få barn kom ska­ka­des he­la värl­den om. Nu kom­mer yt­ter­li­ga­re en skräll: be­bi­sen, vars mam­ma är Lou­is jämn­gam­la kom­pis Bri­a­na Jung­wirth, upp­ges ha bli­vit till me­dan stjär­nan fort­fa­ran­de var till­sam­mans med ex­flick­vän­nen Ele­a­nor Cal­der.

BLEV FÖR­VÅ­NAD

Ing­en ska ha bli­vit mer för­vå­nad än Lou­is själv över be­ske­det att han ska bli pap­pa.

– Lou­is för­vän­ta­de sig in­te det här. Men nu är han eld och lå­gor över det, sä­ger en källa i tid­ning­en Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

– Han och Bri­a­na har bli­vit myc­ket go­da vän­ner i år och ser nu fram emot att bli för­äld­rar.

Så långt, allt väl. Men när man bör­jar räk­na på när Lou­is kom­man­de barn kan ha bli­vit till och se­dan jäm­för det med när han gjor­de slut med ex­et Ele­a­nor i april upp­står en del hu­vud­bry.

– De gjor­de slut för att han var otro­gen. Nu är frå­gan om bar­net blev till un­der el­ler ef­ter för­hål­lan­det, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Fa­shion Sty­le.

TÄN­KER PÅ FRAM­TI­DEN

Dra­ma­tiskt vär­re, allt­så! Men trots allt ver­kar det in­te som att Lou­is pla­ne­rar att in­le­da en kär­leks­re­la­tion med Bri­a­na.

– De har till­bring­at myc­ket tid till­sam­mans de se­nas­te må­na­der­na, men de är in­te i ett för­hål­lan­de och kom­mer in­te att bli ihop. De tän­ker gö­ra allt för att be­bi­sen ska få det så bra som möj­ligt i fram­ti­den, sä­ger käl­lan.

"DE SER FRAM

EMOT ATT BLI FÖR­ÄLD­RAR"

One Direc­tion- stjär­nan Lou­is Tom­lin­son ska bli pap­pa. Mam­man till bar­net är hans kom­pis Bri­a­na Jung­wirth. Nu kom­mer upp­gif­ter om att han kan ha gjort hen­ne gra­vid när han fort­fa­ran­de var till­sam­mans med sitt ex.

Lou­is upp­ges ha bli­vit li­ka för­vå­nad som al­la and­ra när han fick ve­ta att han ska bli pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.