KA­TE MOSS & JA­MIE HIN­CE LE­VER SE­PA­RA­TA LIV

SKILS­MÄS­SA PÅ GÅNG FÖR STJÄRN­PA­RET

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON Fo­to: ALL over PRESS

Det kna­kar i äk­ten­skaps­fo­gar­na för Ka­te Moss och Ja­mie Hin­ce. Ma­kar­na har in­te setts till­sam­mans på fle­ra vec­kor och en­ligt upp­gift har de in­te pra­tat med varand­ra se­dan april.

Su­per­mo­del­len Ka­te Moss, 41, och mu­si­kern Ja­mie Hin­ce, 46, lo­va­de att äls­ka varand­ra i nöd och lust som­ma­ren 2011, men det ver­kar de ha glömt bort. Pa­ret sägs näm­li­gen le­va helt se­pa­ra­ta liv och The Kills- gi­tar­ris­ten ska istäl­let ha hängt en hel del med so­ci­e­tets­le­jo­net La­dy Ma­ry Char­te­ris och hen­nes man Rob­bie Fur­ze – som Ka­te en­ligt upp­gift ha­tar.

– Det har va­rit bråk och svart­sju­ka trots att ing­en av dem syss­lar med nå­got vid si­dan av. De ver­kar bå­da ba­ra va­ra in­tres­se­ra­de av allt an­nat än varand­ra, sä­ger en källa en­ligt saj­ten The Sun.

"SÅ DÅ­LIGT MEL­LAN DEM"

Ka­te och Ja­mie har in­te fast­nat på bild till­sam­mans på fle­ra vec­kor och drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över för Ka­te ska ha va­rit när Ja­mie in­te ens dök upp på hen­nes bäs­tis Sa­die Frosts 50- års­fest.

– Det är så då­ligt mel­lan dem att de und­vi­ker att va­ra på sam­ma plats vid sam­ma tid­punkt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten The Sun.

Att stjär­nor­na se­dan har setts se­mest­ra på oli­ka håll har in­te pre­cis stärkt bil­den av dem som ett lyck­ligt, gift par.

HAN SKA IVÄG PÅ TUR­NÉ

Nu är Ja­mie i full gång med pla­ne­ring­en av kom­man­de tur­nén med sitt band. Vi får se om en pa­us är pre­cis vad pa­ret be­hö­ver för att räd­da sitt äk­ten­skap el­ler om det är bör­jan på slu­tet…

"DET HAR VA­RIT

BRÅK OCH SVART­SJU­KA"

Det sägs att Ja­mie Hin­ce och Ka­te Moss är på den sorg­li­ga slut­tam­pen av de­ras äk­ten­skap. "De är in­tres­se­ra­de av allt an­nat än varand­ra", sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.