DOT­TERN I LIVS­FA­RA

VÅLD­SAMT IN­BROTT HOS CHRIS BROWN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON Fo­to: ALL OVER PRESS

I mit­ten av ju­li gjor­de tre män in­brott i Chris Browns lyxhus i Los Ang­e­les. För­u­tom att stjä­la peng­ar och vär­desa­ker ho­ta­de de även sång­a­rens fas­ter med pi­stol.

De tre per­so­ner­na som bröt sig in i 26- åri­ge Chris Browns hus i San Fer­nan­do Val­ley, Los Ang­e­les ti­di­ga­re i som­mar ska kän­na sång­a­ren. En­ligt upp­gift ha­de män­nen, som bar skid­mas­ker för att döl­ja si­na an­sik­ten, följt ef­ter Chris till hans hem och vän­tat på att han åkt där­i­från in­nan de gjor­de in­brott i den 770 kvadrat­me­ter sto­ra vil­lan.

PISTOLHOTADE HEN­NE

När ” Loyal”- sång­a­ren läm­nat sitt hem ha­de de be­väp­na­de män­nen bru­tit sig in i hu­set där de fann Chris fas­ter. De rik­ta­de då en pi­stol mot hen­nes an­sik­te och lås­te in hen­ne i gar­de­ro­ben. Ef­ter att män­nen län­sat lyx­kå­ken på peng­ar och and­ra vär­de­ful­la fö­re­mål åk­te de där­i­från och fas­tern kun­de ringa till po­li­sen.

"FULLT AV LUF­FA­RE"

Ef­ter in­brot­tet är Nia Guz­man, 31, ex­tremt rädd för att nå­gon ska bry­ta sig in hos ex­et igen och kid­nap­pa hen­nes och Chris dot­ter Royal­ty, 1.

– Hon vill in­te att det ska bli som i Mel Gib­sons film ” Ransom” och att Chris vän­ner ska ta Royal­ty för en lö­sen­sum­ma, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Chris kan in­te ens skyd­da sitt eget hus el­ler li­ta på si­na kom­pi­sar. Nia skul­le va­ra ga­len om hon lät dot­tern va­ra hos ho­nom med he­la hu­set fullt att luf­fa­re.

LÅG NA­KEN I HANS SÄNG

Det här är in­te förs­ta gång­en som ar­tis­ten har haft in­brott i ett av si­na hem. I maj tog sig ett fan, 21- åri­ga Ami­ra Kod­cia Ayeb, in i stjär­nans vil­la och ro­ta­de bland hans dot­ters klä­der, skrev sa­ker på väg­gar­na för att se­dan läg­ga sig spritt språng­an­de na­ken i sång­a­rens säng.

Hop­pas att Chris otur slu­tar här!

"CHRIS KAN IN­TE ENS SKYD­DA SITT EGET HUS" Sång­a­ren Chris Brown drab­ba­des ny­li­gen av in­brott i sitt hem. Nu vill in­te Nia Guz­man – som är mam­ma till stjär­nans dot­ter Royal­ty – att de­ras dot­ter ska va­ra hos sin pap­pa ef­tersom hon är rädd för att Royal­ty ska bli kid­nap­pad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.