ALEX & ALEXAS SEX­I­GA SOM­MAR­MYS

NU VI­SAR SKARS­GÅRD UPP SIN KÄR­LEK

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: pau­li­na bånge FO­TO: All OVER PRESS

Som­mar­väd­ret i Sve­ri­ge må va­ra av det sva­la­re sla­get i år, men på and­ra si­dan At­lan­ten är det he­ta­re än nå­gon­sin. I al­la fall ver­kar det glö­da re­jält mel­lan Alex­an­der Skars­gård och Alexa Chung. Häng med på de­ras my­si­ga sol­skens­dejt!

Alex­an­der Skars­gård, 38, och mo­de­i­ko­nen Alexa Chung, 31, har setts till­sam­mans allt of­ta­re på sisto­ne, och på de se­nas­te bil­der­na slår pa­ret gul­lig­hets­re­kord. Stjär­nor­na ses my­sa till det or­dent­ligt un­der en ro­man­tisk stund i en so­lig park i New York.

– De kun­de in­te hål­la hän­der­na bor­ta från varand­ra. Det strå­la­de om dem, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Just Ja­red och fort­sät­ter:

– Re­la­tio­nen är se­ri­ös och den blir ba­ra he­ta­re och he­ta­re.

HÄNG­DE I PAR­KEN

Dej­ten på­gick i fle­ra tim­mar och in­ne­höll bå­de tren­digt ta­ke away- kaf­fe i vim­let och av­slapp­nat häng i grä­set. Stil­med­vet­na Alexa spor­ta­de en blom­mig klän­ning me­dan Alex var var­dags­snygg i jeans och t- shirt.

– De ser så bra ut till­sam­mans, sä­ger käl­lan.

"EN MAR­DRÖM ATT DEJ­TA"

Alexa var ti­di­ga­re till­sam­mans med en an­nan Alex – näm­li­gen Ar­ctic Mon­keys- sång­a­ren Alex Tur­ner, 29. Det för­hål­lan­det tog slut för­ra året. Strax där­på av­slö­ja­de Alexa att hon är allt an­nat än en­kel att ha och gö­ra med i kär­leks­re­la­tio­ner.

– Jag tyc­ker in­te om att bli till­sagd vad jag ska gö­ra. Jag vill in­te ha någ­ra krav på mig. Jag tror att jag är nå­got av en mar­dröm att dej­ta, sa hon då en­ligt saj­ten E! News.

"RE­LA­TIO­NEN BLIR BA­RA HE­TA­RE OCH HE­TA­RE"

Mys­fest! Alex­an­der Skars­gård och Alexa Chung syns allt of­ta­re till­sam­mans. På nya bil­der vi­sar de sin kär­lek i en park i New York.

Går det ens att hit­ta ett snyg­ga­re par?

Alexas ex­pojk­vän Alex Tur­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.