Å

Veckans NU! - - STREET STYLE -

ret är 2000 när Jo­dy ” Ba­bydol” Gib­son grips av po­lis i Los Ang­e­les. Hon an­kla­gas för att un­der fle­ra års tid ha dri­vit en enorm eskort­fir­ma i Hol­ly­wood och blir snart känd som ” Hol­ly­wood su­per ma­da­me”. En­ligt po­lis­ut­red­ning­en ska Ba­bydol ha haft när­ma­re 300 kvin­nor an­ställ­da. Någ­ra år se­na­re skri­ver hon boken ” Secrets of a Hol­ly­wood su­per ma­dam” om sin tid i den smut­si­ga branschen och häng­er sam­ti­digt ut ett gäng kän­da män, som hon på­står har va­rit kun­der hos hen­ne och hen­nes ” tje­jer”.

BE­DRAR DE­MI MO­O­RE

På 90- ta­let är Bru­ce Wil­lis, idag 60, på top­pen av sin kar­riär. Som den sten­hår­de ac­tionhjäl­ten John Mccla­ne i ” Die hard”- fil­mer­na har han skaf­fat fans över he­la värl­den. Han är gift med De­mi Mo­o­re, idag 52, och ut­åt sett ver­kar de per­so­ni­fi­e­ra den lyck­li­ga och fram­gångs­ri­ka fa­mil­jen till­sam­mans med bar­nen Rumer, idag 26, Scout, idag 24, och Tal­lu­lah, idag 21. Men bakom ku­lis­ser­na är allt långt ifrån nå­gon gnistrande Hol­ly­wood­sa­ga. En­ligt Ba­bydol vän­der sig skå­de­spe­la­ren upp­re­pa­de gång­er till

De är ri­ka och snyg­ga och bor­de kun­na få vil­ken kvin­na som helst på kro­ken, men det hind­rar in­te vis­sa Hol­ly­wod­män från att be­ta­la för ” kär­lek”. Nu ta­lar ce­leb­sens eskorter ut om vad som egent­li­gen hän­der bakom de stäng­da sov­rums­dör­rar­na.

En av kun­der­na ska ha va­rit ac­tion­s­tjär­nan Bru­ce Wil­lis, som på den ti­den var till sy­nes lyck­ligt gift med De­mi Mo­o­re. Här syns de 2001 med si­na tre dött­rar Rumer, Scott och Tal­lu­lah.

Bru­ce ska vid ett till­fäl­le ha ringt upp Jo­dy och krävt ” fem he­ta unga tje­jer” till sitt ho­tell­rum. På bil­den syns han med Ed­die Murp­hy, som ock­så ska ha ett för­flu­tet som sex­kö­pa­re.

Jo­dys bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.