LEO SKÄN­KER 128 MIL­JO­NER TILL MIL­JÖN

Veckans NU! - - MIX -

Le­o­nar­do Dicaprio, 40, har än­nu en gång vi­sat hur starkt hans en­ga­ge­mang är i att räd­da mil­jön – ge­nom att skän­ka 128 mil­jo­ner kro­nor till 30 oli­ka mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Vi har ett an­svar att fixa en fram­tid där bo­en­de­för­hål­lan­de­na på vår pla­net in­te blir på be­kost­nad av dem som bor där. Jag är stolt över att stöt­ta de här or­ga­ni­sa­tio­ner­na som job­bar med att lö­sa mänsk­lig­he­tens största ut­ma­ning, sä­ger han i ett ut­ta­lan­de.

Vi äls­kar dig Leo!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.