"HAN HAR RE­DAN FRI­AT"

TOM CRU­I­SE HAR HIT­TAT KÄR­LE­KEN I 22- ÅRIG AS­SI­STENT

Veckans NU! - - MIX - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON Fo­to: ALL OVER PRESS

r 2012 skil­de sig Tom Cru­i­se, idag 53, och Ka­tie Hol­mes, idag 36, ef­ter sex år som äk­ta ma­kar. Se­dan dess har ro­mans­ryk­ten flo­re­rat kring Tom men han ver­kar in­te hit­tat den rät­ta – för­rän nu. Skå­de­spe­la­ren har näm­li­gen fun­nit kär­le­ken hos sin as­si­stent, 22- åri­ga Emily Tho­mas.

– Tom har fal­lit hand­löst för Emily och hon kän­ner på sam­ma sätt. Hans vän­ner snac­kar till och med om att de tror att Tom har fri­at till hen­ne, sä­ger en källa i Star Ma­ga­zi­ne.

BÖR­JA­DE DEJ­TA FÖR­RA ÅRET

Pa­ret ska ha träf­fats 2014 när Tom an­ställ­de Emily som sin närms­ta as­si­stent un­der in­spel­ning­en av kom­man­de ac­tionrul­len ” Mis­sion: im­possib­le – rou­ge na­tion”. Tyd­li­gen fat­ta­de de tyc­ke för varand­ra gans­ka snabbt och Tom vil­le in­te att hon skul­le slu­ta när de ha­de fil­mat klart.

– Tom var så im­po­ne­rad av hen­ne och han gjor­de det väl­digt klart att han vil­le att hon skul­le job­ba vid hans si­da un­der al­la kom­man­de pro­jekt, sä­ger käl­lan.

ÄR NÄ­RA VARAND­RA

Trots att tur­tur­du­vor­na än­nu in­te har vi­sat upp sin kär­lek of­fent­ligt hål­ler de sig en­ligt upp­gift väl­digt nä­ra varand­ra he­la ti­den. I år har de job­bat till­sam­mans un­der in­spel­ning­en av hans film ” Me­na” och trivts väl­digt bra i varand­ras säll­skap.

– Tom läm­na­de ba­ra Emilys si­da när han skul­le fil­ma si­na sce­ner, se­dan skyn­da­de han sig till­ba­ka till hen­ne, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Tom ver­ka­de otro­ligt lyck­lig med hen­ne och ock­så väl­digt stolt över att ha hen­ne vid sin si­da.

BRÖL­LOP I LON­DON

Skå­di­sen har ald­rig slö­sat med nå­gon tid när det kom­mer till fri­e­ri och gif­ter­mål. In­te långt ef­ter att han träf­fa­de Mi­mi Ro­gers 1987 väx­la­de de ring­ar och histo­ri­en upp­re­pa­de sig när han gif­te sig med Ni­co­le Kid­man 1990. Dock vän­ta­de Tom ett li­tet tag in­nan han och Ka­tie knöt hy­mens band men hon blev dock gra­vid snabbt ef­ter att de bör­jat dej­ta. Nu sägs det att det vak­nas bröl­lop igen.

– Han frå­ga­de hen­ne när de var i Ma­roc­ko och de ska gif­ta sig i Lon­don nu i de­cem­ber, sä­ger käl­lan.

Vi får väl se om vi får hö­ra någ­ra bröl­lopskloc­kor kläm­ta i slu­tet av året…

Ett av de van­li­gas­te stäl­le­na att träf­fa en part­ner är på job­bet, det kan Tom Cru­i­se nu skri­va un­der på. Skå­di­sen ska näm­li­gen ha för­äls­kat sig i sin as­si­stent Emily Tho­mas och ryk­tet sä­ger att han re­dan har satt en för­lov­nings­ring på hen­nes fing­er…

"TOM HAR FAL­LIT HAND­LÖST

FÖR EMILY"

Tom Cru­i­se träf­fa­de Emily Tho­mas för­ra året när han an­ställ­de hen­ne som sin närms­ta as­si­stent. Det tog en­ligt upp­gift in­te lång tid för­rän skå­di­sen blev för­äls­kad i den 30 år yng­re Emily.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.