SI­EN­NA MIL­LER SING­EL IGEN

HAR BRU­TIT MED FÄST­MAN­NEN

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: PAU­LI­NA bånge FO­TO: ALL OVER PRESS

Än­nu ett Hol­ly­wood­för­hål­lan­de har gått i kras. Den här gång­en är det skå­di­sen Si­en­na Mil­ler som har dum­pat Tom Stur­ridge.

Un­der­bart är kort. Om nu fy­ra år räk­nas som kort. Det blev i al­la fall så länge som 33- åri­ga skå­di­sen si­en­na Mil­lers re­la­tion med fäst­man­nen Tom stur­ridge, 29, höll.

– Tom och si­en­na se­pa­re­ra­de för ett par vec­kor se­dan, men äls­kar och re­spek­te­rar fort­fa­ran­de varand­ra som vän­ner och för­äld­rar, sä­ger en källa i tid­ning­en Daily Mail.

SE­MEST­RA­DE IHOP

ny­he­ten om upp­brot­tet kom strax ef­ter att si­en­na och fäst­man­nen synts på Ibi­za­se­mes­ter till­sam­mans med ge­men­sam­ma dot­tern Mar­lo­we, 3, men re­la­tio­nen ska ha va­rit ska­kig ett tag. För två må­na­der se­dan kom si­en­na till filmfes­ti­va­len i Can­nes ut­an sin för­lov­nings­ring, och det sat­te fart på ryk­te­na, som nu allt­så vi­sar sig va­ra sanna.

FÖR­LO­VA­DE SIG 2012

si­en­na och Tom träf­fa­des 2011, strax ef­ter att si­en­nas stor­mi­ga för­hål­lan­de med Ju­de Law, 42, ha­de ta­git slut, och för­lo­va­de sig året där­på.

– Tom är den per­fek­ta mot­po­len till min ga­len­skap. Det får ho­nom att lå­ta trå­kig, men det är han verk­li­gen in­te, sa skå­de­spe­lers­kan så sent som för­ra året.

Trå­kig el­ler in­te – nu är kär­leks­sa­gan i al­la fall över.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R "RE­LA­TIO­NEN HA­DE VA­RIT SKA­KIG ETT TAG"

Si­en­na Mil­ler har gjort slut med fäst­man­nen Tom Stur­ridge. Upp­brot­tet kom ovän­tat strax ef­ter att pa­ret ha­de va­rit på se­mes­ter till­sam­mans med ge­men­sam­ma dot­tern Mar­lo­we.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.