STJÄR­NANS MÅL: BLI MER KÄND ÄN KIM

Veckans NU! - - EXTRA! -

Det är ing­en hem­lig­het att Ky­lie ser upp till si­na syst­rar som blir upp­märk­sam­ma­de för bå­de sin skön­het och si­na af­färs­sin­nen. Nu, när hon har nått den ma­gis­ka ål­ders­grän­sen 18, har hon be­stämt sig: hon ska bli mer be­römd än si­na sys­kon.

– Hon är be­satt av att bli mer känd än Ken­dall och de and­ra syst­rar­na, spe­ci­ellt Kim som är hen­nes idol, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

En­ligt upp­gift har Ky­lie en plan för hur hon ska boosta sin kar­riär och det är, in­te helt ovän­tat, nå­got som hen­nes fa­vo­rit­sys­ter Kim gjor­de re­dan 2007.

– Bli in­te för­vå­na­de om Ky­lie po­se­rar för Play­boy, sä­ger käl­lan.

Vi är väl­digt spän­da på vad 18- åring­en ska hit­ta på här­näst!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A

Ky­lie sägs klä sig mer ut­ma­nan­de för att Ty­ga in­te ska be­dra hen­ne igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.