"TA TILL­BA­KA MIG, BEN!"

JEN­NI­FER GAR­NERS DE­SPE­RA­TA VÄDJAN TILL AFF­LECK:

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: pau­li­na BÅNGE FO­TO: All OVER PRESS, Bulls

Skils­mäs­sor är all­tid tuf­fa – sär­skilt när den ena par­ten in­te vill gå skil­da vägar. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Jen­ni­fer Gar­ner är helt för­kros­sad över upp­brot­tet från ma­ken Ben Aff­leck.

Jen­ni­fer Gar­ner, 43, kan in­te släp­pa ta­get om jämn­gam­la Ben Aff­leck trots att de in­te är ett par läng­re. Nu upp­ges hon gö­ra allt i sin makt för att få ho­nom att ta till­ba­ka hen­ne.

– Hon är be­satt av tan­ken på att få en and­ra chans. Hon skul­le gö­ra vad som helst för att räd­da äk­ten­ska­pet, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

RING­ER HE­LA TI­DEN

Skils­mäs­san blev of­fent­lig i slu­tet av ju­ni och se­dan dess har skå­di­sar­na hål­lit sig på be­hö­rigt av­stånd från varand­ra. Men me­dan Ben ska ha äg­nat ti­den åt att nju­ta av sitt ny sing­el­liv ska Jen istäl­let ha in­sett att hon in­te kla­rar sig ut­an ma­ken.

– Hon ring­er ho­nom kon­stant och väg­rar ta av sig vig­sel­ring­en, sä­ger käl­lan.

HAN VILL IN­TE

Ny­li­gen träf­fa­des Jen och Ben i sitt se­mester­hus på Ba­ha­mas för att pra­ta. Även bar­nen Vi­o­let, 9, Se­rap­hi­na, 6, och Samu­el, 3, var med. En­ligt upp­gift var det Jen som över­ta­la­de Ben att kom­ma.

– För hans del finns det ing­en väg till­ba­ka. Hon har för­stört ho­nom med al­la si­na reg­ler. Han kom­mer in­te att ta till­ba­ka hen­ne, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HON KLA­RAR

SIG IN­TE UT­AN HO­NOM"

Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck ska skil­jas. Men nu gör Jen allt för att få ma­ken att änd­ra sig. ” Hon är be­satt av tan­ken på att få en and­ra chans”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.