ÅRETS HEMLIGASTE BRÖL­LOP! JEN­NI­FER & JUS­TIN HAR GIFT SIG

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Ba­ra da­gar fö­re de­ras tred­je års­dag för för­lov­ning­en hän­de det som al­la har vän­tat på: Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux gif­te sig.

Jen­ni­fer Aniston, 46, och Jus­tin The­roux, 44, bör­ja­de dej­ta i maj 2011, drygt ett år se­na­re för­lo­va­de sig pa­ret och nu är de äk­ta ma­kar. Det su­per­hem­li­ga bröl­lo­pet äg­de rum på de­ras bak­gård i Bel Air och för att få ha ce­re­mo­nin ifred ha­de för­be­re­del­ser­na skett med stor för­sik­tig­het.

GRANN­HU­SET VAR FÖR­VA­RING

För att in­te dra till sig nå­gon upp­märk­sam­het i sam­band med pla­ne­ring­en in­för bröl­lo­pet ha­de Jen­ni­fer och Jus­tin an­vänt grann­hu­set, värt dry­ga 93 mil­jo­ner kro­nor, som för­va­rings­ut­rym­me. Omar­ke­ra­de, ano­ny­ma last­bi­lar trans­por­te­ra­de bland an­nat bord och sto­lar till vil­lan bred­vid och en hem­lig gång gjor­des för att de skul­le kun­na rö­ra sig obe­märkt mel­lan hu­sen.

74 GÄS­TER

För att mi­ni­me­ra ris­ken att upp­gif­ter om bröl­lo­pet skul­le läc­ka val­de Jen­ni­fer att sä­ga till dem som hjälp­te till med pla­ne­ring­en att det var en över­rask­nings­fest för Jus­tin som skul­le fyl­la 44 vec­kan ef­ter. Pa­ret val­de ock­så att hål­la gif­ter­må­let okänt för de­ras 74 gäs­ter, som även de trod­de att det var en fö­del­se­dag de skul­le va­ra med och fi­ra.

JENS MAM­MA VAR IN­TE DÄR

Själv­klart var det många av pa­rets kän­dis­vän­ner som när­va­ra­de, bland an­nat El­len Dege­ne­res med hen­nes hust­ru Por­tia de Ros­si, ” Vän­ner”kol­le­gan Li­sa Kud­row, skå­di­sen Emily Blunt och kän­dis­fo­to­gra­fen Ter­ry Ri­chard­son. Och hu­vud­tär­na var ing­en mind­re än Cour­te­ney Cox. Dock var Jen­ni­fers mam­ma Nan­cy in­te bjuden då mor och dot­ter har haft nå­got av en in­fek­te­rad re­la­tion un­der många år.

CRE­ME­FÄR­GAD KLÄN­NING

Gäs­ter­na ska ha be­lagts med strikt mo­bil­för­bud un­der bröl­lo­pet och i skri­van­de stund har in­te hel­ler pa­ret bjus­sat på någ­ra fo­ton, men käl­lor av­slö­jar att bru­den bar en cre­me­fär­gad klän­ning som var ” ax­el­bands­lös och ele­gant”.

– Den var väl­digt en­kel, men vac­ker, sä­ger en källa i tid­ning­en Pe­op­le.

på bröl­lops­me­nyn fanns allt från kyckling och fisk till korv och pas­ta car­bo­na­ra.

– Det var väl­digt, väl­digt gott. Tår­tan var fan­tas­tisk, sä­ger en källa.

ÄNT­LI­GEN!

"DE LU­RA­DE GÄS­TER­NA

ATT DET VAR EN ÖVER­RASK­NINGS­FEST" Skå­de­spe­lar­na Jus­tin The­roux och Jen­ni­fer Aniston har va­rit ett par se­dan vå­ren 2011, ett år se­na­re för­lo­va­de de sig och nu är de gif­ta. Bröl­lo­pet hölls hem­ligt in i det sista.

Jen­ni­fers bäs­tis Cour­te­ney Cox, 51, var tär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.