5- ÅRI­GE MA­SON TILL KA­NYE: "ÄR DU MIN NYA PAP­PA?"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

ef­ter att ha bli­vit fo­to­gra­fe­rad av en pa­pa­raz­zi i sam­ma out­fit. Hen­nes mage såg då ut att ha växt fle­ra stor­le­kar på ba­ra någ­ra tim­mar.

Ela­ka tung­or häv­dar att Kim an­vän­der sig av en sur­ro­gat­mam­ma för att slip­pa va­ra gra­vid själv.

FO­TA­DE SIG NA­KEN

Nu slår dock Kim till­ba­ka mot ryk­te­na med en na­ken­bild där hon vi­sar upp ba­by­bu­lan.

– Först sä­ger de att jag är för smal och att jag där­för fej­kar. Nu sä­ger de att jag är för stor och att jag där­för fej­kar. Vis­sa da­gar tar jag bil­der in­nan jag äter och ser mind­re ut, vis­sa da­gar har jag pre­cis ätit och ser stör­re ut. Det är en del av pro­ces­sen, skri­ver stjär­nan på Instagram och tilläg­ger:

– Jag tror att ni al­la kän­ner mig till­räck­ligt bra för att ve­ta att jag skul­le do­ku­men­te­ra pro­ces­sen om jag fick barn med hjälp av en sur­ro­gat­mam­ma. Ef­ter att Kims sys­ter Kourt­ney Kar­dashi­an dum­pa­de pojk­vän­nen Scott Di­sick har svå­gern Ka­nye fun­nits där som ett stöd för bå­de hen­ne och bar­nen.

– Ka­nye är ra­san­de på Scott som har över­gett sin fa­milj, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Nu upp­ges Kourt­neys son Ma­son, 5, se Ka­nye som en fa­ders­ge­stalt.

– Ma­son frå­ga­de Ka­nye om han vil­le bli hans nya pap­pa. Ka­nye sva­ra­de: "Jag kom­mer all­tid va­ra din fa­milj och jag äls­kar dig." Se­dan kramades de, sä­ger käl­lan.

Naaw!

Kims dot­ter North West föd­des i ju­ni för två år se­dan. Se­dan dess har stjär­nan va­rit öp­pen med att hon vill ge dot­tern ett sys­kon.

Nu ser vi fram emot att få se om den kom­man­de so­nen ( ja, det blir en poj­ke!) blir lik Kim el­ler hen­nes 38- åri­ge ma­ke Ka­nye West.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.