SAN­NING­EN BAKOM SKILS­MÄS­SAN: "BEN AFF­LECK LÅG MED BARN­FLIC­KAN!"

Veckans NU! - - MIX -

Skils­mäs­san mel­lan Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner blir ba­ra smut­si­ga­re och smut­si­ga­re. En­ligt upp­gift var Ben otro­gen och Vec­kans NU! har kom­mit över exklusiva bil­der från hans hem­li­ga sex­mö­ten.

Otro­hets­ryk­ten har om­gär­dat Ben Aff­leck, 42, och Jen­ni­fer Gar­ner, 43, i fle­ra år. När stjär­nor­na ny­li­gen med­de­la­de att de skul­le skil­jas ef­ter tio års äk­ten­skap kom det där­för in­te som nå­gon stör­re över­rask­ning. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Ben har haft en af­fär med pa­rets barn­flic­ka Christi­ne Ou­zou­ni­an, 28, i över ett år.

– Det bör­ja­de med en en­kel flört, men ut­veck­la­des snabbt till nå­got mer. Ben bör­ja­de sty­ra upp hem­li­ga mö­ten, sä­ger en källa en­ligt blog­ga­ren Perez Hil­ton.

FICK SPAR­KEN

Otro­hets­af­fä­ren upp­da­ga­des ef­ter att Ben ha­de ta­git med Christi­ne på en re­sa till Las Ve­gas – ut­an bar­nen.

– När de kom hem igen fick Jen re­da på allt och spar­ka­de nan­nyn på fläc­ken. Ben ver­ka­de in­te bry sig alls, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

På Vec­kans NU!: s nya exklusiva bil­der syns Ben till­sam­mans med Christi­ne un­der en av de­ras träf­far. De ska va­ra tag­na ut­an­för stjär­nans hem i Los Ang­e­les strax ef­ter att skils­mäs­san blev of­fent­lig.

– Christi­ne sä­ger att hon äls­kar Ben, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

ANA­DE ORÅD

Otro­hets­af­fä­ren ska ha bör­jat re­dan för­ra vå­ren.

– Jen har anat oråd ett tag, men skju­tit un­dan miss­tan­kar­na. När hon fick re­da på san­ning­en blev hon ra­san­de och äck­lad, sä­ger käl­lan.

"DE HA­DE HEM­LI­GA

SEX­MÖ­TEN"

Ben Aff­leck upp­ges ha gjort det som många Hollywoodmän gjort fö­re ho­nom, näm­li­gen le­gat med si­na barns nan­ny.

Äls­ka­rin­nan!

På nya exklusiva bil­der ses stjär­nan un­der ett hem­ligt mö­te

Christi­ne kom till Bens hem i Los Ang­e­les i en mörk bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.