GI­SE­LE BÜNDCHEN TA­GEN PÅ BAR GÄR­NING BÄR BUR­KA FÖR ATT DÖL­JA PLASTI­KO­PE­RA­TION!

Veckans NU! - - RED CARPET -

Mo­del­len Gi­se­le Bündchen be­sök­te ny­li­gen en plastik­ki­rurg i Pa­ris och för­sök­te döl­ja sin iden­ti­tet för om­giv­ning­en – ge­nom att klä sig i bur­ka. Hon ha­de dock mis­sat att det är olag­ligt att bä­ra bur­ka of­fent­ligt i Frank­ri­ke.

Isam­band med Gi­se­le Bündchens 35- års­dag ska hon ha un­nat sig skön­hets­o­pe­ra­tio­ner för näs­tan 95 000 kro­nor, och en­ligt upp­gift var det ögon och bröst som stod på agen­dan. Dock vil­le Gi­se­le in­te dra till sig nå­gon upp­märk­sam­het när det var dags att läg­ga sig un­der kni­ven och bar där­för bur­ka för att döl­ja sitt kän­da an­sik­te. Det fanns ba­ra ett pro­blem: ma­ske­rings­pla­nen lyc­ka­des in­te.

KÄN­DE IGEN CHAUF­FÖ­REN

Två vec­kor in­nan Gi­se­le be­sök­te kli­ni­ken – som lig­ger i Pa­ris – iklädd bur­ka gjor­de hon en blixtvi­sit på sam­ma stäl­le ut­an för­kläd­nad.

Pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­na kän­de själv­klart igen mo­del­len – och chauf­fö­ren som har kört runt på hen­ne de se­nas­te fem åren. När sam­ma chauf­för par­ke­ra­de ut­an­för kli­ni­ken ett par vec­kor se­na­re för­stod fo­to­gra­fer­na vem som skul­le sti­ga ur det svar­ta lyx­å­ket.

FÖR­BJU­DET SE­DAN 2010

I Frank­ri­ke har det va­rit för­bju­det att bä­ra bur­ka of­fent­ligt se­dan 2010. Re­ak­tio­ner­na på su­per­mo­del­lens för­kläd­nad har va­rit många och al­la är rung­an­de över­ens: Gi­se­le har gått över grän­sen.

– Hon gör det in­te för islam, det är väl­digt il­la, sä­ger ima­men Mu­ham­mad Ab­dul­lah Ka­mal Al- Az­ha­ri på Asto­ria Islamic Cen­ter i Qu­e­ens i tid­ning­en Page Six och fort­sät­ter:

– Hon bär den he­li­ga bur­kan av en då­lig an­led­ning.

"HON VIL­LE IN­TE

DRA TILL SIG UPP­MÄRK­SAM­HET" När den for­na su­per­mo­del­len Gi­se­le Bündchen ny­li­gen be­sök­te en skön­hets­kli­nik i Pa­ris kläd­de hon sig i bur­ka med för­hopp­ning­en om att ing­en skul­le kän­na igen hen­ne. Dock tänk­te stjär­nan in­te på att nå­gon kun­de kän­na igen chauf­fö­ren som har job­bat för hen­ne de se­nas­te fem åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.