ED SHE­E­RAN DEJTAR PUS­SYCAT DOLLS- NI­CO­LE!

Snac­ka om oma­ka par! Nu kom­mer upp­gif­ter om att kär­le­ken spi­rar mel­lan ar­tis­ter­na Ed She­e­ran och Ni­co­le Scher­zing­er.

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS

Ibland dy­ker Amor upp där man minst anar det. Ni­co­le Scher­zing­er, 37, fö­re det­ta med­lem i grup­pen Pus­sycat Dolls, sägs ha fal­lit för sing­er­song­wri­tern Ed She­e­ran, 24. En­ligt käl­lor ska de ha va­rit på fle­ra dej­ter re­dan.

– En­ligt Ed själv är de i ett ti­digt dej­ting­sta­die, sä­ger en källa i tid­ning­en The Sun och fort­sät­ter:

– Han har va­rit öp­pen med det in­för vän­ner och kol­le­gor.

VÄL­DIGT TAJ­TA

Se­dan Ni­co­le och den 13 år yng­re Ed bör­jat ki­la sta­digt har de bland an­nat hun­nit va­ra i Eds hemstad i Suf­folk, Eng­land, och Ni­co­le har till och med de­di­ce­rat en låt till ho­nom un­der en kon­sert. ” Thin­king out loud”- sång­a­ren ska ock­så ha bör­jat pro­du­ce­ra och skri­va lå­tar åt sång­ers­kan.

– De är bå­da i show­biz och Ni­co­le drogs till Ed för hans mu­si­ka­lis­ka för­må­ga. De är de­fi­ni­tivt taj­ta, sä­ger käl­lan.

Ni­co­le var ti­di­ga­re till­sam­mans med For­mel 1fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton, 30.

"HAN HAR VA­RIT ÖP­PEN MED DET IN­FÖR VÄN­NER"

Ro­mans­ryk­ten har upp­stått mel­lan det kanske nå­got otip­pa­de pa­ret Ed She­e­ran och Ni­co­le Scher­zing­er.

Ed ryk­tas ha ta­git med Ni­co­le till sin hemstad i Suf­folk, Eng­land, och sägs även ha bör­jat snick­ra på lå­tar till hen­ne.

En­ligt upp­gift har Ni­co­le, som för­ut var front­kvin­na i grup­pen Pus­sycat Dolls, fal­lit för den 13 år yng­re mu­si­kern tack va­re hans lå­tar.

Ni­co­le var ti­di­ga­re ihop med ra­cer­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton. De har va­rit av och på i många år, men nu är re­la­tio­nen de­fi­ni­tivt över ef­tersom sång­ers­kan gått vi­da­re till Ed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.