OTRO­HE­TEN KROS­SA­DE GWEN STEFANI "HON ÄR OTRÖST­LIG"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

2015 är ing­et bra år för kär­lekspa­ren i Hol­ly­wood. Nu ha­kar Gwen Stefani och Ga­vin Ross­da­le på skils­mäs­sovå­gen.

Ef­ter 13 år som gif­ta blev skils­mäs­san mel­lan Gwen Stefani, 45, och Ga­vin Ross­da­le, 49, ny­li­gen of­fent­lig. Den of­fi­ci­el­la an­led­ning­en är ( som van­ligt i kän­dis­sam­man­hang) ” oför­son­li­ga skill­na­der” – men i själ­va ver­ket häv­dar fle­ra käl­lor att det var otro­het som kros­sa­de äk­ten­ska­pet.

– Skils­mäs­san har va­rit på gång länge. Hon tyc­ker att han är bor­ta för myc­ket och miss­tän­ker att han har nå­gon an­nan, sä­ger en källa en­ligt saj­ten TMZ.

Re­dan 2012 an­kla­ga­des Ga­vin för att ha haft en af­fär, då med pa­rets barn­flic­ka.

– Gwen har va­rit miss­tänk­sam se­dan dess, sä­ger en källa.

TRÄF­FA­DES 1995

Gwen och Ga­vin träf­fa­des för tju­go år se­dan när de­ras band No Doubt re­spek­ti­ve Bush tur­ne­ra­de till­sam­mans. Stjär­nor­na har sö­ner­na Kingston, 9, Zu­ma, 6 och Apol­lo, 1, till­sam­mans och be­gär de­lad vård­nad om dem i sam­band med skils­mäs­san.

– Även om vi ge­men­samt kom­mit fram till att vi in­te läng­re ska va­ra gif­ta för­blir vi part­ners i för­äld­ra­ska­pet. Vi vill upp­fost­ra vå­ra tre sö­ner i en glad och häl­so­sam mil­jö, skri­ver Gwen och Ga­vin i ett ut­ta­lan­de.

Bakom stäng­da dör­rar sägs stäm­ning­en dock va­ra allt an­nat än god:

– Gwen är helt för­kros­sad över att äk­ten­ska­pet är slut. Hon är otröst­lig, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­daron­li­ne.

"ETT MI­RA­KEL"

Så sent som ti­di­ga­re i år ta­la­de Gwen varmt om sin ma­ke i en in­ter­vju med tid­ning­en Cos­mo­po­li­tan.

– Vi har gått ige­nom så myc­ket till­sam­mans. Det är ett mi­ra­kel att vi fort­fa­ran­de hål­ler ihop, sa hon då.

Nu ver­kar mi­rak­let va­ra över.

"SKILS­MÄS­SAN HAR VA­RIT PÅ GÅNG LÄNGE" Än­nu ett par har ha­kat på skils­mäs­sovå­gen i Hol­ly­wood: Gwen Stefani och Ga­vin Ross­da­le har näm­li­gen gjort slut.

En­ligt upp­gift ska Gwen ha av­slu­tat äk­ten­ska­pet ef­tersom hon miss­tän­ker att Ga­vin har va­rit otro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.