EF­TER UPP­BROT­TET FRÅN SE­AN PENN CHAR­LI­ZE THE­RON HAR AD­OP­TE­RAT EN DOT­TER

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Först dum­pa­de hon fäst­man­nen, se­dan ut­ö­ka­de hon fa­mil­jen på egen hand. Film­stjär­nan Char­li­ze The­ron vi­sar att hon kla­rar sig bra ut­an en man i sitt liv.

Det har ba­ra gått någ­ra må­na­der se­dan Char­li­ze The­ron, 40, gjor­de slut med fäst­man­nen Se­an Penn, 55, ef­ter ett och ett halvt år till­sam­mans. Nu har skå­de­spe­lers­kan ad­op­te­rat sitt and­ra barn. Hon ska ha haft vård­na­den om flic­kan se­dan i ju­li och upp­ges va­ra myc­ket lyck­lig.

PLA­NE­RA­DE I HEM­LIG­HET

2012 ad­op­te­ra­de Char­li­ze den idag treå­ri­ge so­nen Jack­son från Syd­af­ri­ka. Det för­änd­ra­de hen­nes liv.

– Att jag be­stäm­de mig för att bli mam­ma sent har va­rit väl­digt bra för mig. Det har gett mig per­spek­tiv, be­rät­ta­de hon i W Ma­ga­zi­ne i april i år.

Sam­ti­digt pla­ne­ra­de hon i hem­lig­het att ut­ö­ka fa­mil­jen yt­ter­li­ga­re, nå­got som allt­så ny­li­gen blev verk­lig­het. Se­dan dess har gra­tu­la­tio­ner­na till stjär­nan ström­mat in, pre­cis som för­ra gång­en hon blev mam­ma.

– Det har va­rit un­der­bart, mäng­den mejl och grat­tishäls­ning­ar. Al­la har va­rit så snäl­la, sa Char­li­ze ef­ter att hon ha­de ad­op­te­rat Jack­son.

SE­AN VILL HA TILL­BA­KA HEN­NE

En­ligt upp­gift är Se­an nu be­redd att gö­ra vad som helst för att få till­ba­ka Char­li­ze.

– Han vil­le in­te av­slu­ta för­hål­lan­det. Det finns en mas­sa kär­lek där, och Se­an har sagt till hen­ne att han ska job­ba med si­na pro­blem, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Skå­de­spe­la­ren, som un­der för­hål­lan­det kom väl­digt nä­ra Char­li­zes son, upp­ges va­ra vil­lig att ta rol­len som pap­pa till bå­da bar­nen om han får en chans till.

Char­li­ze The­ron har bli­vit två­barns­mam­ma. Stjär­nan har näm­li­gen ad­op­te­rat en dot­ter. På bil­den syns hon till­sam­mans med sin son Jack­son, som hon ad­op­te­ra­de 2012.

"ATT BLI MAM­MA

GAV MIG PER­SPEK­TIV" Char­li­ze har be­rät­tat att hen­nes be­slut att bli mam­ma sent i li­vet har på­ver­kat hen­ne myc­ket.

Ad­op­tio­nen ge­nom­för­des ba­ra någ­ra vec­kor ef­ter att Char­li­ze gjor­de slut med fäst­man­nen Se­an Penn. Nu upp­ges han gö­ra allt för att få till­ba­ka hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.