KEN­DALL & NICKS HE­TA FLÖRT

SKIC­KAR SEX­I­GA SMS

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

nda se­dan Gigi Hadid, 20, och Joe Jo­nas, 26, gjor­de sin kär­lek of­fent­lig har in­ter­net full­kom­ligt ta­pet­se­ras av bil­der på det unga pa­ret. Men Gigi ver­ka­de än­då in­te kän­na sig helt nöjd ut­an vil­le gär­na ha med bäs­ti­sen Ken­dall Jen­ner, 19, på ett hörn ock­så – så var­för in­te pa­ra ihop hen­ne med pojk­vän­nens bror Nick Jo­nas, 22?

– Gigi vill ha Ken­dall runt sig he­la ti­den, sä­ger en källa till saj­ten Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

– Hon tyck­te att det vo­re kul om de kun­de hänga med varand­ra al­li­hop.

TRÄF­FA­DES PÅ FEST

Det var på en fest i Las Ve­gas i slu­tet av ju­li som Gigi pa­ra­de ihop sin svå­ger med bäs­ti­sen, och en­ligt upp­gift har det all­tid va­rit en lad­dad stäm­ning mel­lan Ken­dall och Nick. Nu sägs du­on skic­ka sex­i­ga sms till varand­ra vil­ket ska gö­ra mo­dell­vän­nen väl­digt nöjd.

– Bå­de Gigi och Joe upp­munt­rar för­hål­lan­det, sä­ger käl­lan.

Hör upp, det finns ett nytt kär­lekspar i Hol­ly­wood! Det slår näm­li­gen gnis­tor mel­lan Kar­dashi­an- stjär­nan Ken­dall Jen­ner och sång­a­ren Nick Jo­nas – allt tack va­re mo­del­len Gigi Hadid.

VILL FLY­GA UN­DER RA­DARN

I ju­ni gjor­de Nick och flick­vän­nen Oli­via Cul­po, 23, slut ef­ter två år till­sam­mans och tyd­li­gen var sång­a­ren mer än re­do att ge sig in i dej­tingdjung­eln igen.

– Nick var sing­el och re­do att träf­fa nå­gon ny och han var up­pen­bart at­tra­he­rad av Ken­dall. Han tyck­te ab­so­lut att hon var het, sä­ger käl­lan.

Men pa­ret har be­stämt sig för att in­te gå för snabbt fram och gö­ra vad de kan för att fly­ga un­der ra­darn med sin kär­lek.

– När de är re­do att gö­ra för­hål­lan­det of­fi­ci­ellt kom­mer vi att bör­ja se bil­der på nä­tet, sä­ger käl­lan.

Vi vän­tar med spän­ning!

"HAN ÄR UP­PEN­BART AT­TRA­HE­RAD" "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Ken­dall Jen­ner och den for­ne pojk­bandsfa­vo­ri­ten Nick Jo­nas är en­ligt upp­gift det ny­as­te till­skot­tet på Hol­ly­woods kär­leks­scen. Det var Gigi Hadid som pa­ra­de ihop sin mo­dell­bäs­tis med sin svå­ger…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.