KY­LIE GÖR RE­KLAM FÖR BRÖSTKRÄM

Veckans NU! - - STREET STYLE -

In­nan Ky­lie Jen­ner er­kän­de att hon fak­tiskt ha­de fyllt si­na läp­par med till­fäl­li­ga fil­lers häv­da­de den 18- åri­ga re­a­li­ty­stjär­nan att hen­nes svull­na plut en­bart var ett re­sul­tat av myc­ket läp­pen­na. Nu mis­s­tänks histo­ri­en upp­re­pa sig. På stjär­nans Instagram gör Ky­lie näm­li­gen re­klam för en kräm som ska ha hjälpt hen­ne att få stör­re bröst samt fyl­li­ga­re rum­pa me­dan ryk­ten om att hon lagt sig un­der kni­ven blomst­rar för fullt.

– Jag bör­ja­de se re­sul­tat ef­ter ba­ra en må­nad av kon­ti­nu­er­ligt an­vän­dan­de av krä­men, skri­ver Ky­lie på sin Instagram.

Vi får se om det blir en fa­vo­rit i re­pris!

"KHLOÉ HAR HAFT

VÄL­DIGT ONT"

… och hon pub­li­ce­rar of­ta bil­der från gym­met.

Som sagt, tv- pro­fi­len gil­lar sin rum­pa.

Ti­di­ga­re i år släpp­tes en stor in­ter­vju med Khloé i tid­ning­en Com­plex där bil­der­nas fokus låg på det bak­re par­ti­et.

På Instagram vi­sa­de stjär­nan ny­li­gen upp bå­de en ore­tu­sche­rad bild och slut­re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.