HANS TEM­PE­RA­MENT GÅR IN­TE ATT KON­TROL­LE­RA NU SKIL­JER SIG HAL­LE & OLI­VI­ER

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Un­der­bart är kort. Ef­ter en­dast två år som äk­ta ma­kar ska Hal­le Ber­ry och Oli­vi­er Mar­ti­nez nu va­ra på väg att gå skil­da vägar.

Ba­ra vec­kor ef­ter sin and­ra bröl­lops­dag om­ger skils­mäs­so­ryk­te­na skå­de­spe­lers­kan Hal­le Ber­ry, 49, och jämn­gam­le Oli­vi­er Mar­ti­nez. En­ligt upp­gift är det ma­kens tem­pe­ra­ment som le­der äk­ten­ska­pet rakt ner i gra­ven. I ja­nu­a­ri ham­na­de Oli­vi­er i blåsvä­der när han slog en man med en barn­stol på flyg­plat­sen i Los Ang­e­les. Det var i sam­band med att pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­na bör­ja­de ta bil­der på Oli­vi­er, Hal­le och bar­nen som han sving­a­de med sto­len som då träf­fa­de en oskyl­dig flyg­plats­ar­be­ta­re. Nu ska Hal­le en­ligt upp­gift va­ra trött på sin ma­kes he­ta tem­pe­ra­ment.

– Det ver­kar som att de­ras för­hål­lan­de har nått sitt slut­ske­de, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter: – De­ras re­la­tion har verk­li­gen gått upp och ner men den se­nas­te ti­den har Oli­vi­er va­rit to­talt oen­ga­ge­rad.

RÖK IHOP MED HALLES EX

Flyg­plats­brå­ket är in­te den en­da faj­ten som Oli­vi­er har va­rit in­blan­dad i. För tre år se­dan rök han ihop med Halles ex Gabri­el Au­bry, 38, när Gabri­el skul­le läm­na dot­tern Nah­la, idag 7, hos sin mam­ma. Då ska ex­et bett om att få pra­ta med Oli­vi­er vil­ket se­dan led­de till att fle­ra knyt­nävsslag de­la­des ut av bå­da män­nen. Dock var det ba­ra Gabri­el som gick ur faj­ten med ett

sön­der­sla­get an­sik­te.

BÄR IN­TE VIG­SEL­RING­EN

Nu har Hal­le setts ute med ett na­ket ring­fing­er vil­ket har el­dat på ryk­te­na om skils­mäs­sa än­nu mer. Nå­got som in­te hel­ler stär­ker bil­den av dem som ett lyck­ligt, gift par är att Oli­vi­er och Hal­le in­te har vi­sat sig till­sam­mans se­dan i bör­jan av året.

"DE­RAS FÖR­HÅL­LAN­DE HAR NÅTT SITT SLUT­SKE­DE"

Ef­ter en­dast två år som äk­ta ma­kar är Hal­le Ber­ry och Oli­vi­er Mar­ti­nez nu nä­ra en skils­mäs­sa. Pa­ret har in­te setts till­sam­mans se­dan i ja­nu­a­ri och Hal­le bär en­ligt upp­gift in­te sin vig­sel­ring läng­re. Se­pa­ra­tio­nen ska be­ro på att Oli­vi­er har ett hett tem­pe­ra­ment, i de­cem­ber 2012 ham­na­de han och Halles ex Gabri­el Au­bry i slags­mål…

Halles ex Gabri­el Au­bry och dot­tern Nah­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.