NA­O­MI CAMP­BELL DÖMD TILL FÄNG­EL­SE! "SLOG NER KÄN­DIS­FO­TO­GRAF"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

En av mo­dell­värl­dens främs­ta bad­girls har va­rit i slags­mål igen. Och den här gång­en kan Na­o­mi Camp­bell tving­as ska­ka gal­ler.

Su­per­mo­del­len Na­o­mi Camp­bell, 45, är känd för sitt het­si­ga hu­mör och ham­nar of­ta i bråk. Nu har stjär­nans tem­pe­ra­ment ställt till det re­jält. En ita­li­ensk dom­stol har näm­li­gen dömt hen­ne till sex må­na­ders fäng­el­se ef­ter en in­ci­dent med en fo­to­graf på Si­ci­li­en 2009.

– Jag ha­de pre­cis bör­jat ta någ­ra bil­der på hen­ne och för­vän­ta­de mig in­te en så­dan våld­sam re­ak­tion, sa fo­to­gra­fen i frå­ga 2013 en­ligt tid­ning­en Te­le­graph.

SKA ÖVER­KLA­GA

Na­o­mi ska ha sla­git fo­to­gra­fen så pass il­la att han ska­da­de ögat och tving­a­des va­ra sjuk­skri­ven i tre da­gar. Do­men föll i bör­jan av au­gusti men en­ligt upp­gift kom­mer mo­del­len att över­kla­ga den.

– På grund av en på­gåen­de rätts­lig pro­cess kan jag in­te kom­men­te­ra det­ta vi­da­re, sä­ger stjär­nans ad­vo­kat Gui­do Al­le­va.

Om över­kla­gan­det av­slås kom­mer Na­o­mi att få sit­ta sex må­na­der i ett ita­li­enskt fäng­el­se.

KAS­TA­DE MO­BIL­TE­LE­FON

Det är in­te förs­ta gång­en som Na­o­mi är i klam­me­ri med rätt­vi­san. 2007 er­kän­de hon att hon ha­de kas­tat en mo­bil­te­le­fon på sin hus­hål­lers­ka och av­tjä­na­de fem da­gars sam­hälls­tjänst i New York. I sam­band med det gick mo­del­len ock­så en kurs där hon skul­le lä­ra sig att han­te­ra sin ils­ka. Får vi gis­sa att Na­o­mi in­te var bäst i klas­sen?

"FO­TO­GRA­FEN BLEV SJUK­SKRI­VEN EF­TER

MISS­HAN­DELN"

Na­o­mi Camp­bell är ett av mo­dell­värl­dens största namn. Mest känd är hon kanske för sitt häf­ti­ga hu­mör. Nu har stjär­nan dömts till fäng­el­se i Ita­li­en för att ha sla­git ner en fo­to­graf.

En­ligt upp­gift kom­mer Na­o­mi att över­kla­ga do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.