STJÄRNSPÄC­KAT PÅ GUY RIT­CHI­ES BRÖL­LOP "AL­LA VAR DÄR"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Re­gis­sö­ren Guy Rit­chie, 46, var gift med sång­ers­kan Ma­don­na mel­lan 2000 och 2008. Två år ef­ter skils­mäs­san träf­fa­de han mo­del­len Jacqui Ain­s­ley, idag 33, som han har ki­lat sta­digt med se­dan dess. Ny­li­gen var det dags för ett ro­man­tiskt ” fes­ti­val­bröl­lop”.

– Det var en fan­tas­tisk dag! Al­la var där, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

I be­grep­pet ” al­la” rym­des bland an­nat pro­mi­nen­ta gäs­ter som Da­vid Beck­ham, 40, Brad Pitt, 51, Ro­sie Hun­ting­ton- White­ley, 28, och Ja­son Statham, 48.

VAC­KER BRUD

Guy och Jacqui strå­la­de av lyc­ka på den sto­ra da­gen och gäs­ter­na fick ta del av en kär­leks­full ce­re­mo­ni i en gröns­kan­de träd­gård ut­an­för de­ras ge­men­sam­ma som­mar­hus i eng­els­ka Wiltshi­re. Brud­pa­ret, som har tre barn till­sam­mans, för­lo­va­de sig 2012. – De är verk­li­gen för­äls­ka­de, sa en källa då. Guys son Roc­co, 14, som han har till­sam­mans med Ma­don­na, ska ha hjälpt till med klän­ning­en in­nan bröl­lo­pet.

– Brud­klän­ning­en kom­mer från Philli­pa Lep­ley och pas­sa­de per­fekt in på fes­ti­val­te­mat. Bru­den ha­de blom­mor i hå­ret och var vac­ker som en dag, sä­ger en källa.

BJÖD PÅ SHOW

På bröl­lops­fes­ten bjöd brud­pa­ret på en rik­tig show på dans­gol­vet.

– Det strå­la­de om dem. De är verk­li­gen som gjor­da för varand­ra, sä­ger käl­lan.

Ef­teråt fick al­la gäs­ter­na – i äk­ta fes­ti­va­lan­da – so­va i tält som sla­gits upp på tom­ten och un­der cam­ping­nat­ten blev Da­vid Beck­ham ut­satt för en ky­lig stöld.

– Tack för tre fan­tas­tis­ka da­gar, men jag und­rar om vi nå­gon­sin kom­mer att få re­da på vem som stal vär­me­fläk­ten från mitt tält, skri­ver han på Fa­ce­book.

Kän­di­sar­na floc­ka­des när Ma­don­nas ex­ma­ke Guy Rit­chie gif­te sig med mo­del­len Jacqui Ain­s­ley. Till ex­em­pel var bå­da su­per­hun­kar­na Brad Pitt och Da­vid Beck­ham på plats.

"DE ÄR SOM GJOR­DA FÖR VARAND­RA"

Ro­man­tiskt vär­re var det när re­gis­sö­ren Guy Rit­chie fick sin Jacqui Ain­s­ley.

Hen­nes fan­tas­tis­ka spets­klän­ning kom från Philli­pa Lep­ley.

Pa­ret vig­des i träd­går­den till

de­ras som­mar­hus. Te­mat för bröl­lo­pet var fes­ti­val.

Bru­den Jacqui var strå­lan­de vac­ker med blom­mor i hå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.