GULLIGHETSÖVERDOS! MI­RAN­DA & SNAPCHATMILJARDÄRENS MYSDEJT

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Sam­man­flä­ta­de fing­rar, kär­leks­ful­la blic­kar och bubb­lan­de fnit­ter. Su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr och hen­nes nye pojk­väns he­ta dejt på pi­ren i Ma­li­bu ha­de allt!

Det var för någ­ra vec­kor se­dan som ro­mans­ryk­ten mel­lan Mi­ran­da Kerr, 32, och Snapchat­grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 25, bör­ja­de flo­re­ra. Pa­ret ha­de setts till­sam­mans fle­ra gång­er, bland an­nat på en lyx­ig re­stau­rang i Ka­li­for­ni­en.

– De satt i ba­ren och hånglade. De ver­ka­de va­ra väl­digt in­tres­se­ra­de av varand­ra, sä­ger en källa i tid­ning­en The Te­le­graph.

FLYT­TA­DE FÖR EX­ETS SKULL

Tur­tur­du­vor­na har ock­så spot­tats när de hand­lat färs­ka snitt­blom­mor till­sam­mans på en mark­nad och även där ut­byt­te Mi­ran­da och Evan sa­liv. Ny­li­gen sågs de gå hand i hand på en pir i Ma­li­bu – och full­kom­ligt osa­de kär­lek. Snapchat- grun­da­ren mås­te va­ra väl­digt glad över att Mi­ran­da i vå­ras flyt­ta­de från Austra­li­en till Los Ang­e­les där han bor. Men det var in­te för Evans skull som mo­del­len läm­na­de sitt hem­land – ut­an för ex­et Or­lan­do Bloom, 38, som hon har so­nen Flynn, 4, med.

– Or­lan­do och jag be­stäm­de, som en fa­milj, att flyt­ten var rätt be­slut för Flynn, så nu bor vi ba­ra fem mi­nu­ter från varand­ra, sä­ger Mirand­ra en­ligt tid­ning­en Hel­lo!

GIL­LAR RI­KA MÄN

Trots si­na unga år är Evan god för när­ma­re 13 mil­jar­der kro­nor, nå­got som ver­kar fal­la Mi­ran­da i sma­ken med tan­ke på hen­nes histo­ria av sten­ri­ka män. Där­ibland finns till ex­em­pel Ma­ri­ah Ca­reys nu­va­ran­de pojk­vän Ja­mes Pac­ker, 47, som upp­skat­tas ha un­ge­fär 37 mil­jar­der kro­nor på ban­ken. Vi anar att Or­lan­do in­te hel­ler be­hö­ver vän­da på slan­tar­na. Dess­utom har nog stjär­nan själv tjä­nat ihop en mind­re för­mö­gen­het un­der si­na år som mo­dell.

Kul för dig, Mi­ran­da!

"DET OSA­DE

KÄR­LEK"

Lo­ve is in the air! Nu vi­sar den for­na Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Mi­ran­da Kerr och mil­jar­dären Evan Spi­e­gel sin kär­lek of­fent­ligt. Tur­tur­du­vor­na sågs ny­li­gen hål­la hand på en ro­man­tisk dejt…

… och de har även setts kö­pa färs­ka snitt­blom­mor på en mark­nad i Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.