GLÄD­JE­BE­SKE­DET BEYON­CÉ ÄR GRA­VID!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over Press

Änt­li­gen ver­kar det som att Beyon­cé och Jay Z ska få bli för­äld­rar igen.

– Snart kan hon in­te döl­ja be­bis­bu­lan läng­re, sä­ger en källa.

Ryk­te­na om att Beyon­cé, 33, skul­le va­ra gra­vid för and­ra gång­en har cir­ku­le­rat ett tag. Nu ver­kar det in­te fin­nas nå­gon tve­kan läng­re, ef­ter att sång­ers­kan vi­sat upp ( el­ler sna­ra­re för­sökt döl­ja) en re­jält pu­tig mage un­der en byl­sig je­ansjac­ka ny­li­gen. Dess­utom höll hon en da­tor fram­för sig.

– I van­li­ga fall an­vän­der hon in­te så lö­sa klä­der, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

"BÄS­TA FOR­MEN AV TE­RA­PI"

På sisto­ne har Beyon­cé setts hål­la upp sa­ker fram­för sin mage vid fle­ra till­fäl­len – ett tyd­ligt tec­ken på att hon är gra­vid och för­sö­ker döl­ja den väx­an­de bu­lan, en­ligt vis­sa.

– Hon oro­ar sig för att nå­gon ska ana att hon är gra­vid så hon göm­mer ma­gen så fort hon går ut. Hon vill in­te jinxa nå­got, men snart kan hon in­te döl­ja be­bis­bu­lan läng­re, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift ska stjär­nan vil­ja vän­ta in i det sista med att gå ut med ny­he­ten of­fent­ligt ef­tersom hon oro­ar sig för miss­fall. Bey har öp­pet pra­tat om att hon va­rit med om ett så­dant för­ut.

– Ef­teråt gick jag in i stu­di­on och skrev den sorg­li­gas­te sång­en jag skri­vit i he­la mitt liv. Det var den bäs­ta for­men av te­ra­pi för mig ef­tersom det var det mest led­sam­ma jag va­rit med om, sä­ger hon i do­ku­men­tä­ren ” Li­fe is but a dream” från 2013.

FÖR­SÖKT LÄNGE

Beyon­cé och ma­ken Jay Z, 45, fick dot­tern Blue Ivy i ja­nu­a­ri 2012. De ska ha för­sökt skaf­fa ett sys­kon till hen­ne un­der en läng­re tid, men ut­an re­sul­tat. En­ligt upp­gift ska de ha an­vänt sig av prov­rörs­be­frukt­ning för att öka chan­ser­na och nu ver­kar det allt­så ha gett re­sul­tat. Ti­di­ga­re har Jay Z sagt att han vill ha ett ” helt bas­ket­lag” med barn. Två är ju en bra bör­jan…

"HON ORO­AR SIG

FÖR MISS­FALL"

Det var den här bil­den på Beyon­cé som fick igång snac­ket re­jält kring sång­ers­kans and­ra gra­vi­di­tet. ” Hon vill in­te jinxa nå­got men snart kan hon in­te döl­ja bu­lan läng­re”, sä­ger en källa.

På sisto­ne har Beyon­cé hål­lit nå­got fram­för ma­gen på fle­ra bil­der.

Beyon­cé och ma­ken Jay Z har dot­tern Blue Ivy, 3, till­sam­mans. Bil­der­na togs när fa­mil­jen ha­de lan­dat ef­ter en flyg­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.