CHOC­KER ANDE POJKBANDSSKANDALER

Veckans NU! - - STREET STYLE -

skri­ver de.

Allt ver­kar väl­digt odra­ma­tiskt – i al­la fall fram till Twit­ter­brå­ket två må­na­der se­na­re.

HÄTSKT INTERNETBRÅK

Zayn och hans nye pro­du­cent Sha­hid ” Naughty Boy” Khan sit­ter i stu­di­on och job­bar när Sha­hid pub­li­ce­rar en bild på du­on på Twit­ter. Det tar in­te lång tid in­nan Zayns for­ne band­kol­le­ga Lou­is Tom­lin­son, 23, hå­nar in­läg­get:

– Kom­mer ni ihåg när man var tolv och bru­ka­de tyc­ka att de där Mac- filtren var coo­la att ha på si­na bil­der. Vis­sa tyc­ker det fort­fa­ran­de, HA!

Den 30- åri­ge pro­du­cen­ten lå­ter in­te pi­ken pas­se­ra obe­märkt för­bi och sva­rar syr­ligt till­ba­ka:

– Och vis­sa per­so­ner kan in­te ens sjunga, men vem kla­gar när det finns au­to tu­ne?

Lou­is och Naughty Boy fort­sät­ter att skic­ka en ström av su­ra tweets åt varand­ras håll – tills Zayn skri­ver ett upp­rört med­de­lan­de till Lou­is:

– Kom­mer du ihåg när du ha­de ett eget liv och slu­ta­de ge bit­chi­ga kom­men­ta­rer om mitt?

När skval­ler­pres­sen se­dan upp­märk­sam­mar den in­fek­te­ra­de si­tu­a­tio­nen vill var­ken Zayn el­ler Lou­is kom­men­te­ra brå­ket.

AL­KO­HOL- OCH DROG­MISS­BRUK

Back­stre­et Boys pe­a­kar un­der 90- ta­let och le­ve­re­rar hit­lå­tar som på lö­pan­de band. Allt ver­kar va­ra guld och grö­na sko­gar för kvin­tet­ten, men un­der ytan lu­rar hem­lig­he­ter­na. 2001 hål­ler Ke­vin Ri­chard­son, idag 43, i en in­ter­ven­tion för A. J. Mclean, idag 37,

De är snyg­ga, kan sjunga och bil­der av dem har täckt en ohygg­ligt stor yta av flick­rums­väg­gar över he­la värl­den. Vi pra­tar själv­klart om vå­ra äls­ka­de pojk­band! Men me­dan vi plug­ga­de de­ras låttex­ter och sjöng med i smör­sång­en bubb­la­de brå­ken i de oli­ka grup­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.