JUS­TIN BIE­BER ÄR DE­PRI­ME­RAD

Veckans NU! - - MIX -

Även Hol­ly­woods star­kast ly­san­de stjär­nor har då­li­ga da­gar. Jus­tin Bie­ber, 21, be­rät­ta­de ny­li­gen att han har job­bat så myc­ket den se­nas­te ti­den att det har gjort ho­nom de­pri­me­rad.

– Jag har till­bring­at så myc­ket tid i stu­di­on för att få ett sam­man­häng­an­de sound. Jag stäng­er in mig i mitt eget hu­vud och blir dep­pig för att jag vill så gär­na att det ska bli bra, sä­ger sång­a­ren i en in­ter­vju i ra­di­o­pro­gram­met ” On air with Ry­an Se­acrest” och fort­sät­ter:

– För­ra vec­kan var rik­tigt tuff, jag blir så ne­re att jag ibland in­te vill sti­ga upp ur säng­en på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.