DUB­BEL LYC­KA FÖR ZOO­EY DE­SCHA­NEL GIF­TE SIG & FICK BARN – PÅ EN VEC­KA!

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Zoo­ey De­scha­nel från tv- se­ri­en ” New Girl” har bli­vit bå­de ” new mom” och ” new wi­fe” på sisto­ne.

– Vi är up­pe bland mol­nen, sä­ger skå­de­spe­lers­kan.

Islu­tet av ju­li blev Zoo­ey De­scha­nel, 35, mam­ma för förs­ta gång­en. Strax där­på byt­te hon ring­ar med pap­pan till bar­net, Jacob Pe­che­nik, 42, som hon har va­rit till­sam­mans med se­dan för­ra som­ma­ren. Bå­de be­bi­sen och bröl­lo­pet be­kräf­tas av skå­de­spe­lers­kans re­pre­sen­tant.

– De lyc­ka­des hål­la bröl­lo­pet hem­ligt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Cos­mo­po­li­tan.

"EN ÖVER­RASK­NING"

Det var i ja­nu­a­ri i år som Zoo­ey av­slö­ja­de att hon och pro­du­cen­ten Jacob ha­de för­lo­vat sig och vän­ta­de barn till­sam­mans. – Vi är up­pe bland mol­nen och är väl­digt spän­da på att få träf­fa den här nya per­so­nen, sa hon då.

Någ­ra må­na­der se­na­re be­rät­ta­de hon mer om si­na käns­lor in­för att bli mam­ma för förs­ta gång­en – och vad hon ha­de störst pro­blem med un­der gra­vi­di­te­ten.

– Som gra­vid får man in­te äta sus­hi el­ler god ost, sa hon och fort­sat­te ge­nom att av­slö­ja att hon in­te ta­git re­da på bar­nets kön i för­väg: – Det får bli en över­rask­ning! Det blir ro­li­ga­re så.

SYS­TERN FÖD­DE OCK­SÅ

Ti­di­ga­re i som­mar fick Zoo­eys sto­ra­sys­ter Emily De­scha­nel, 38, sin and­ra son, så pro­blem att hit­ta lek­kam­ra­ter kom­mer den nya be­bi­sen in­te att ha.

Grat­tis till den dubb­la lyc­kan, Zoo­ey!

Det går un­dan i sväng­ar­na för Zoo­ey De­scha­nel och Jacob Pe­che­nik. De träf­fa­des för­ra året, fick barn i slu­tet av ju­li och gif­te sig någ­ra da­gar se­na­re.

"ALLT HAR GÅTT VÄL­DIGT SNABBT"

Zoo­ey av­slö­ja­de bå­de gra­vi­di­te­ten och för­lov­ning­en i ja­nu­a­ri.

” Vi är up­pe bland mol­nen”, sä­ger Zoo­ey. Grat­tis x 2 öns­kar Vec­kans NU!

Zoo­eys sys­ter Emily De­scha­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.