HUGH JACK­MAN AD­OP­TE­RAR IGEN

"DE VILL HA EN STÖR­RE FA­MILJ"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over Press

Nu väx­er Hugh Jack­mans fa­milj från fy­ra till fem. Men han och hu­strun De­bor­ra- Lee Fur­ness ver­kar in­te ha haft så myc­ket att sä­ga till om den här gång­en.

The Wol­ve­ri­ne”- stjär­nan Hugh Jack­man, 46, och hans fru De­bor­ra- Lee Fur­ness, 59, blir tre­barns­för­äld­rar. Det ef­ter att dot­tern Ava, 10, och so­nen Oscar, 15, ha­de lagt in tja­tof­fen­si­ven för att få ett nytt sys­kon.

– De vill ha en stör­re fa­milj och Hugh och Deb in­ser att det skul­le va­ra bra med ett barn till, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

TVÅ MISS­FALL

Hugh och De­bor­ra- Lee har va­rit till­sam­mans i en evig­het med Hol­ly­wood­mått mätt. De träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av den au­stra­lis­ka tv- se­ri­en ” Cor­rel­li” på 90- ta­let och gif­te sig 1996. När det blev dags för pa­ret att skaf­fa barn rå­ka­de de ut för två miss­fall, var­på de be­stäm­de sig för att ad­op­te­ra istäl­let.

– Det var job­bigt att in­se att vi in­te kun­de bli för­äld­rar på na­tur­lig väg, men direkt när vi på­bör­ja­de ad­op­tions­pro­ces­sen för­svann all ång­est. Jag ser in­te Ava och Oscar som ad­op­te­ra­de – de är vå­ra barn, har Hugh sagt en­ligt saj­ten Mail On­li­ne.

BARN­FLIC­KOR & AS­SI­STEN­TER

Och nu ver­kar det allt­så va­ra en tred­je ad­op­tion på gång. Fa­mil­jen Jack­man har re­dan en re­jäl stab av barn­flic­kor och as­si­sten­ter så ny­till­skot­tet kan för­vän­ta sig bra ser­vice i sitt nya hem. – Allt det där är re­dan ord­nat, sä­ger käl­lan. En­ligt upp­gift ska Ava och Oscar va­ra eld och lå­gor in­för att träf­fa sitt sys­kon.

– Hugh och Deb är re­do. Det är ba­ra en tids­frå­ga in­nan de ge­nom­för ad­op­tio­nen, sä­ger käl­lan.

"NÄR VI PÅ­BÖR­JA­DE PRO­CES­SEN FÖR­SVANN

ALL ÅNG­EST"

Fa­mil­jen väx­er för den au­stra­lis­ke skå­de­spe­la­ren Hugh Jack­man och hans hust­ru De­bor­ra- Lee Fur­ness.

En in­ten­siv tjat­kam­panj från Oscar och Ava, som verk­li­gen vill ha ett sys­kon, ska lig­ga bakom be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.