1D- ZAYN HAR DUM­PAT FÄST­MÖN

"HON ÄR HELT FÖR­KROS­SAD"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over Press

Först gjor­de han slut med sitt band och se­dan sin flick­vän. Den for­ne One Direc­tion- med­lem­men Zayn Ma­lik har ett tur­bu­lent år.

När Zayn Ma­lik, 22, läm­na­de ban­det One Direc­tion ti­di­ga­re i år blev det re­jäl ka­la­ba­lik. Fan­sen an­kla­ga­de hans jämn­gam­la fäst­mö Per­rie Ed­wards för att lig­ga bakom det plöts­li­ga av­hop­pet.

– Han vil­le till­bringa mer tid med sin fa­milj och flick­vän, sa band­med­lem­men Li­am Pay­ne då.

FÖR­SÖK­TE HÅL­LA MASKEN

Nu står det klart att stjär­nan har bru­tit för­lov­ning­en med flick­vän­nen – via sms. Det he­la ska ha skett re­dan för någ­ra vec­kor se­dan, men Per­rie har in­te ve­lat gå ut med det ef­tersom hen­nes band Litt­le Mix va­rit ute på mark­nads­fö­ringstur­né. – Hon har för­sökt hål­la masken, men hon är helt för­kros­sad, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

– Per­rie har stöd i si­na band­med­lem­mar, men hon är verk­li­gen för­störd över det här.

KÖP­TE NY­LI­GEN HUS

Upp­brot­tet kom­mer ovän­tat ef­tersom Zayn och Per­rie ny­li­gen köp­te ett lyxhus till­sam­mans i Hert­fordshi­re, Eng­land.

– Per­rie ha­de pla­ne­rat de­ras bröl­lop och för­ut­satt att de skul­le till­bringa res­ten av si­na liv till­sam­mans. Hon vet fort­fa­ran­de in­te den verk­li­ga or­sa­ken till att det tog slut, sä­ger en källa i tid­ning­en The sun.

En­ligt en­vi­sa ryk­ten ska Zayn ha va­rit otro­gen med fle­ra oli­ka tje­jer un­der för­hål­lan­det.

– Nu vill han ba­ra gå vi­da­re och få en om­start på al­la sätt och vis, sä­ger käl­lan.

T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A "HAN VILL BA­RA GÅ VI­DA­RE NU"

För ba­ra någ­ra må­na­der se­dan köp­te Zayn Ma­lik och flick­vän­nen Per­rie Ed­wards ett hus till­sam­mans. Där­för kom­mer det som en chock för många att de nu har gjort slut. En­ligt upp­gift kan­ta­des för­hål­lan­det av otro­het och det ska ha va­rit Zayn som till slut be­stäm­de att de skul­le gå skil­da vägar. Stac­kars Per­rie!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.