JOR­DANS SEXHÄMND PÅ KI­E­RAN!

EF­TER OTRO­HETS­SKAN­DA­LEN

Veckans NU! - - MIX -

Kort ef­ter att Ka­tie ” Jor­dan” Price, 37, av­slö­ja­de att hon och Ki­e­ran Hay­ler, 28, vän­ta­de sitt and­ra barn till­sam­mans kom det fram att ma­ken Ki­e­ran ha­de be­dra­git hen­ne med två av hen­nes bäs­ta vän­ner – nå­got Ka­tie skrek ut på Twit­ter. Ef­ter ett kort upp­brott åter­före­na­des dock pa­ret. En­ligt in­si­ders har Ki­e­ran nu gått i te­ra­pi för sitt sex­be­ro­en­de och har sagt till Jor­dan att slu­ta ex­po­ne­ra de­ras sex­liv för allt och al­la.

– Ki­e­ran tyc­ker att det är pin­samt, spe­ci­ellt ef­tersom han har job­bat hårt för att sät­ta upp reg­ler för sig själv – nå­got hon ig­no­re­rar, sä­ger en källa i tid­ning­en Clo­ser och fort­sät­ter:

– Un­der te­ra­pin har Ki­e­ran fo­ku­se­rat på att gö­ra sex till nå­got per­son­ligt och vac­kert, men hans fru fort­sät­ter att gö­ra of­fent­li­ga ut­ta­lan­den om de­ras pri­va­ta stun­der.

För­ra året var den fö­re det­ta strip­pan Ki­e­ran Hay­ler otro­gen mot Ka­tie "Jor­dan" Price. Gla­mour­mo­del­len val­de dock att för­lå­ta ho­nom – i al­la fall ut­åt sett. Bakom stäng­da dör­rar sägs Jor­dan ha lå­tit ma­ken få ve­ta att han le­ver.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HAN TYC­KER ATT DET ÄR PIN­SAMT" Skan­daldrott­ning­en Ka­tie "Jor­dan" Price vet hur man häm­nas när nå­gon har be­tett sig il­la. Det har ma­ken Ki­e­ran Hay­ler fått sma­ka på ef­ter att han va­rit otro­gen med två av hen­nes bäs­ta vän­ner – nå­got som Jor­dan av­slö­ja­de i so­ci­a­la me­di­er för­ra året.

Ef­ter otro­hets­skan­da­len har Ki­e­ran gått

i te­ra­pi för sitt sex­miss­bruk och vill nu att Jor­dan

ska slu­ta pra­ta öp­pet om de­ras pri­va­ta stun­der, men hon lyss­nar in­te.

att all­tid pra­ta "Hon straf­far ho­nom ge­nom

källa. om de­ras sex­liv", sä­ger en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.