KIM KNÅ­DAS TILL DEN PER­FEK­TA KROP­PEN "MAS­SE­RAR ALL EXTRA VIKT TILL MA­GEN"

Veckans NU! - - NEWS - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga. Med hjälp av en mas­sör ser nu Kim Kar­dashi­an till att al­la gra­vi­di­tets­ki­lon stan­nar där hon tyc­ker att de hör hem­ma: på ma­gen.

Kim Kar­dashi­an, 34, hå­na­des väl­digt myc­ket för att hon gick upp i vikt un­der sin för­ra gra­vi­di­tet. Bil­der på re­a­li­ty­stjär­nans svull­na föt­ter och bre­da höf­ter full­kom­ligt ta­pet­se­ra­de in­ter­net, nå­got som Kim för­sö­ker und­vi­ka den här gång­en. Där­för går stjär­nan nu till ett proffs som hjäl­per hen­ne att for­ma krop­pen ef­ter de där extra ki­lo­na.

– Kim träf­far en mas­sör som har spe­ci­a­li­se­rat sig på att fö­ra all extra vikt till ma­gen, sä­ger en källa en­ligt saj­ten The Na­tio­nal Enqui­rer.

UND­VI­KER KOL­HYD­RA­TER

Trots att ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- skön­he­ten ak­tar sig för bå­de soc­ker och kol­hyd­ra­ter sam­lar hon på sig väts­ka. – Det läg­ger sig på hen­nes ar­mar, rum­pa och till och med runt föt­ter­na, sä­ger käl­lan.

Men för 4200 kro­nor i tim­men ser mas­sö­ren till att sam­la allt runt be­bis­bu­lan.

– He­la Kims liv hand­lar om hen­nes ut­se­en­de, hon kan in­te han­te­ra att bli hå­nad på sam­ma sätt som för­ra gång­en hon var gra­vid, sä­ger käl­lan.

ELEKT­RIS­KA IM­PUL­SER & OL­JOR

En­ligt upp­gift vill Kim ha spe­ci­al­mas­sa­gen – som be­står av bå­de elekt­ris­ka im­pul­ser och ete­ris­ka ol­jor – var­je dag. Men ma­ken Ka­nye West, 38, ska re­dan ha trött­nat på hen­nes jakt på den per­fek­ta gra­vid­krop­pen.

– Ka­nye an­ser att hon bor­de in­se att vis­sa kvin­nor helt en­kelt in­te är me­na­de att va­ra sma­la när de är gra­vi­da, sä­ger käl­lan.

"HE­LA KIMS LIV HAND­LAR OM HEN­NES UT­SE­EN­DE" När Kim Kar­dashi­an var gra­vid med dot­tern North gick hon upp en del i vikt, nå­got hon hå­na­des myc­ket för. För att in­te histo­ri­en ska upp­re­pa sig ska hon nu gå till en spe­ci­a­list som mas­se­rar ex­tra­ki­lo­na till ma­gom­rå­det.

Spe­ci­al­mas­sa­gen kos­tar 4200 kr i tim­men. Kim tycks va­ra nöjd med re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.