CAIT­LYNS BADDRÄKTSPREMIÄR

Veckans NU! - - NEWS -

I Cait­lyn Jen­ners egen tv- se­rie ” I am Cait” gjor­de hon ny­li­gen nå­got som hon ald­rig vå­gat gö­ra ti­di­ga­re – vi­sa sig i bad­dräkt. I av­snit­tet får man se den 65- åri­ga re­a­li­ty­stjär­nan som ner­vöst väl­jer sin förs­ta bad­kre­a­tion som hon ska vi­sa upp för si­na vä­nin­nor som re­dan är i poo­len på Cait­lyns bak­gård.

– Att sät­ta på mig den här bad­dräk­ten be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Det är gans­ka läs­kigt ef­tersom man verk­li­gen ex­po­ne­rar sig själv, sä­ger Cait­lyn i pro­gram­met.

När hon väl ska dop­pa sig i poo­len ver­kar Cait­lyn be­kväm men se­kun­der­na in­nan dör­rar­na till bak­går­den öpp­nas be­rät­tar hon om käns­lostor­men:

– Jag är så ner­vös som man kan bli just nu.

Det är med hjälp av elekt­ris­ka im­pul­ser och ete­ris­ka ol­jor som ex­tra­ki­lo­na ska flyt­tas från res­ten av krop­pen till be­bis­bu­lan. För­ra gång­en sväll­de Kims föt­ter väl­digt myc­ket och det ska tyd­li­gen va­ra ett pro­blem även nu.

Tv- skön­he­ten bjöd ny­li­gen på en vå­gad sel­fie och skrev att hon äls­kar sin kropp, nå­got hon in­te tyck­tes gö­ra när hon vän­ta­de barn för­ra gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.