IT AIN'T OVER TIL IT'S OVER! BEN & JEN­NI­FER BLÅ­SER AV SKILS­MÄS­SAN

Veckans NU! - - NEWS - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

” Ef­ter myc­ket ef­ter­tänk­sam­het har vi nu ta­git det svå­ra be­slu­tet att vi ska skil­jas”, skrev Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck i ett press­med­de­lan­de i ju­ni. Så lå­ter det in­te nu läng­re!

Ibör­jan av som­ma­ren be­rät­ta­de Jen­ni­fer Gar­ner, 43, och jämn­gam­le ma­ken Ben Aff­leck att de ef­ter tio års äk­ten­skap kas­tar in hand­du­ken och skil­jer sig. Dock ver­kar skå­de­spe­lar­ma­kar­na nu ha kom­mit på and­ra tan­kar.

– He­la den här rö­ran har fått Ben att in­se att han in­te vill för­lo­ra sin fa­milj, sä­ger en källa i OK! Ma­ga­zi­ne.

VÄNSTRADE MED NAN­NYN

” He­la den här rö­ran” har till stor del att gö­ra med Bens kär­leks­af­fär med pa­rets barn­flic­ka Christi­ne Ou­zou­ni­an, 28. ” Bat­man”- skå­di­sen ska en­ligt upp­gift ha haft sex med nan­nyn i över ett år och re­la­tio­nen upp­da­ga­des när han ta­git med Christi­ne till Las Ve­gas – ut­an bar­nen.

– När de kom hem igen fick Jen re­da på allt och spar­ka­de nan­nyn på fläc­ken, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Men nu ska Ben ång­ra otro­he­ten och vil­ja bör­ja om igen med sin fru.

– Han frå­ga­de Jen­ni­fer om det var nå­got han kun­de gö­ra för att räd­da äk­ten­ska­pet, sä­ger käl­lan i OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Tilli­ten finns in­te för hen­ne just nu, men hon har läm­nat dör­ren öp­pen.

SLU­TAR DRIC­KA OCH SPE­LA

Nu är det upp till be­vis. Ben ska en­ligt upp­gift gö­ra allt för att det ska bli bra igen mel­lan ho­nom och Jen­ni­fer.

– Han har lo­vat att slu­ta dric­ka och spe­la och även att han ska va­ra mer när­va­ran­de, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Jen har sagt att hon tror på ho­nom först när hon ser för­änd­ring­en med eg­na ögon, men hon har i al­la fall stop­pat skils­mäs­san just nu för att ge ho­nom en sista chans.

Bens lovord ska en­ligt upp­gift re­dan ha gett re­sul­tat då pa­ret ny­li­gen fi­ra­de hans fö­del­se­dag till­sam­mans.

Det var i ju­ni som Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner be­rät­ta­de att de skul­le gå skil­da vägar. Nu har de en­ligt upp­gift kom­mit på and­ra tan­kar och vill för­sö­ka igen. "BEN VILL IN­TE FÖR­LO­RA SIN

FA­MILJ"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.