BA­RA VEC­KOR EF­TER DET HEM­LI­GA BRÖL­LO­PET NU BLIR ANISTON & JUS­TIN FÖR­ÄLD­RAR

Veckans NU! - - NEWS - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Det är en må­nad se­dan som Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux blev äk­ta ma­kar, och nu ad­op­te­rar pa­ret en be­bis!

Skå­de­spe­lar­na Jen­ni­fer Aniston, 46, och Jus­tin The­roux, 44, över­ras­ka­de he­la värl­den när de knöt hy­mens band på sin bak­gård för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan. Nu släp­per de yt­ter­li­ga­re en bomb – pa­ret blir för­äld­rar. En­ligt upp­gift ska Jus­tin och Jen­ni­fer ad­op­te­ra en li­ten flic­ka på sex må­na­der.

FÅR BAR­NET IN­OM SEX VEC­KOR

Stjär­nor­na ska ha skyn­dat på bröl­lops­pla­ner­na när de fick re­da på att de skul­le få ad­op­te­ra, en­ligt upp­gift var det näm­li­gen vik­tigt för dem att va­ra gif­ta in­nan de fick barn.

– Jen­ni­fer be­rät­ta­de för en per­son att hon in­te ha­de träf­fat be­bi­sen än­nu, men det var ett par vec­kor fö­re bröl­lo­pet, sä­ger en källa i tid­ning­en In Touch We­ek­ly och fort­sät­ter: – Hon be­rät­ta­de att allt ha­de bli­vit god­känt och att de kom­mer att häm­ta hem bar­net in­om sex vec­kor.

SAND­RA BUL­LOCK STÖT­TAR

Gra­vidryk­ten har om­svär­mat skå­de­spe­lers­kan än­da se­dan Jen­ni­fer blev till­sam­mans med Brad Pitt 1998. Men nu ska allt­så be­bis­läng­tan snart va­ra ett min­ne blott.

– Det har krävts otro­ligt myc­ket tå­la­mod att vän­ta så­här länge, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Jen­ni­fer har all­tid ve­lat ha en mi­ni­ver­sion av sig själv som hon kan klä upp och gö­ra tje­ji­ga sa­ker med, som till ex­em­pel shop­pa klä­der och fixa i träd­går­den.

I den långa ad­op­tions­pro­ces­sen ska Jen­ni­fer ha fått stöd från vän­nen och skå­dis­kol­le­gan Sand­ra Bul­lock, 51, som har be­rät­tat allt om när hon ad­op­te­ra­de sin son Lou­is i ja­nu­a­ri 2010.

"JEN­NI­FER HAR ALL­TID VE­LAT HA EN MI­NI­VER­SION

AV SIG SJÄLV"

Ef­ter un­ge­fär en må­nad som man och hust­ru är nu Jus­tin The­roux och Jen­ni­fer Aniston re­do att ta sitt för­hål­lan­de till en ny ni­vå, näm­li­gen för­äld­ra­ska­pet. Pa­ret ska en­ligt upp­gift ad­op­te­ra en be­bis på sex må­na­der.

… och skå­di­sen vi­sa­de upp sin vig­sel­ring för förs­ta gång­en på pre­miä­ren av fil­men ” She’s fun­ny that way”.

För någ­ra vec­kor se­dan ha­de Jen­ni­fer och Jus­tin årets hemligaste bröl­lop på sin bak­gård i Bel Air…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.