UN­DER­SÖK­NING­EN AV DÖDS­O­LYC­KAN ÄR KLAR CAIT­LYN JEN­NER RIS­KE­RAR FÄNG­EL­SE

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Det var i feb­ru­a­ri som Cait­lyn Jen­ner var med i en bil­krasch där en per­son mis­te li­vet. Nu är po­li­sens för­un­der­sök­ning klar – och re­a­li­ty­stjär­nan kan ham­na i fäng­el­se.

Bi­lo­lyc­kan i Ma­li­bu ti­di­ga­re i år, där en kvin­na dog, kan va­ra Cait­lyn Jen­ners fel. Ef­ter sex må­na­der är nu po­li­sens ut­red­ning klar och den an­sva­ri­ga ut­re­da­ren har kom­mit fram till att det var den 65- åri­ga OS- me­dal­jö­ren som star­ta­de he­la hän­del­se­för­lop­pet: hon kör­de näm­li­gen för fort.

VÅL­LAN­DE TILL AN­NANS DÖD

I ut­red­ning­en ska det stå att Cait­lyn höll has­tig­hets­be­gräns­ning­en, men med tan­ke på vä­der­för­hål­lan­de­na ska det än­då ha gått för fort. Det ska ha lett till att hon kör­de in i en bil vil­ket re­sul­te­ra­de i att en kvin­na se­na­re av­led på grund av si­na ska­dor. Nu ris­ke­rar Cait­lyn att fäl­las för vål­lan­de till an­nans död och om hon döms ris­ke­rar hon ett års fäng­el­se.

HAR STÄMTS TVÅ GÅNG­ER

I och med den tra­gis­ka hän­del­sen har stjär­nan bli­vit stämd vid två oli­ka till­fäl­len. Styv­bar­nen till kvin­nan som dog stäm­de Cait­lyn, som vid olycks­till­fäl­let het­te Bru­ce, ba­ra da­gar ef­ter bil­kra­schen. De me­na­de att tv- per­son­lig­he­ten ska ha or­sa­kat kroc­ken på grund av vårds­lös­het. Någ­ra må­na­der se­na­re kom den and­ra stäm­ning­en, det var från en kvin­na som ska­da­des i sam­ma olyc­ka. Hon be­skri­ver Jen­ners bil­kö­ran­de som ” oakt­samt, slar­vigt, vårds­löst och hän­syns­löst”.

I sam­band med kra­schen ut­tryck­te Cait­lyn sitt med­li­dan­de i ett press­med­de­lan­de för de an­hö­ri­ga till den av­lid­na:

– Jag kan in­te ens fö­re­stäl­la mig vad fa­mil­jen går ige­nom just nu. Jag ber för dem och jag kom­mer att fort­sät­ta sam­ar­be­ta på al­la sätt och vis.

"JAG KAN IN­TE ENS FÖ­RE­STÄL­LA MIG VAD FA­MIL­JEN GÅR IGE­NOM" Cait­lyn Jen­ner an­ses va­ra an­sva­rig för den om­ta­la­de bi­lo­lyc­kan i Ma­li­bu ti­di­ga­re i år då en kvin­na dog. Om stjär­nan döms kan hon få upp till ett års fäng­el­se.

… men med tan­ke på vä­der­för­hål­lan­de­na ska det än­då ha gått för fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.