MOR­GAN FRE­E­MANS BARN­BARN MÖR­DA­DES KNIV­HÖGGS 16 GÅNG­ER AV SIN POJK­VÄN

Veckans NU! - - [ BUSTED!] - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Den 33- åri­ga E’de­na Hi­nes, styv­barn­barn till skå­de­spe­la­ren Mor­gan Fre­e­man, har mör­dats. Med fle­ra kniv­hugg tog pojk­vän­nen hen­nes liv ut­an­för hem­met i New York.

Po­li­sen hit­ta­de ny­li­gen E’de­na Hi­nes, barn­barn till 78- åri­ge Mor­gan Fre­e­mans ex­fru Myr­na Col­ley- Lee, mör­dad av sin pojk­vän La­mar Da­ven­port, 30. Med 16 kniv­hugg dö­da­de han E’de­na på ett, en­ligt gran­nen Ge­or­ge Hu­dac­ko, ex­or­cist­lik­nan­de sätt.

– Me­dan han högg hör­de jag Da­ven­port skri­ka ” Ge er iväg, djä­vu­lar! Jag skic­kar iväg er, djä­vu­lar! I Je­su namn, jag skic­kar iväg er! Je­sus Kristus är född!”, sä­ger Ge­or­ge i tid­ning­en New York Post och fort­sät­ter:

– E’de­na skrek högt.

DROG­PÅ­VER­KAD

En­ligt po­li­sen var Da­ven­port på­ver­kad av dro­ger när han mör­da­de sin flick­vän. Vid gripandet fort­sat­te La­mar gö­ra ” hug­gan­de rö­rel­ser” me­dan de för­de bort ho­nom från krop­pen.

– Han fort­sat­te hug­ga trots att han in­te ha­de nå­got i han­den, kni­ven var näm­li­gen fort­fa­ran­de kvar i offrets bröst, sä­ger po­li­sen i tid­ning­en New York Post.

La­mar greps da­gen ef­ter det fruk­tans­vär­da brot­tet.

HA­DE EN AF­FÄR

I sam­band med E’de­nas tra­gis­ka död har ryk­ten åter­i­gen bör­jat flo­re­ra om en af­fär mel­lan hen­ne och Mor­gan. De­ras kär­leks­af­fär ska ha på­gått för sex år se­dan, i sam­ma ve­va som skå­de­spe­la­ren skil­de sig från sin fru se­dan 25 år – E’de­nas bi­o­lo­gis­ka mor­mor. Käl­lor häv­dar att E’de­na vil­le bli gra­vid med Mor­gans barn så att han skul­le gif­ta sig med hen­ne.

– Att bli fru Mor­gan Fre­e­man var hen­nes mål, sä­ger en vän till fa­mil­jen en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Mor­gan har all­tid för­ne­kat för­hål­lan­det med den 45 år yng­re släk­ting­en och har nu, ef­ter hen­nes bort­gång, ut­ta­lat sig i ett press­med­de­lan­de:

– Hen­nes vän­ner och fa­milj ha­de tur att de fick lä­ra kän­na hen­ne. Hen­nes stjär­na kom­mer att fort­sät­ta att ski­na i vå­ra hjär­tan, tan­kar och bö­ner. Må E’de­na vi­la i frid.

"HAN FORT­SAT­TE HUG­GA

TROTS ATT HAN IN­TE HA­DE NÅ­GOT I HAN­DEN"

Skå­de­spe­la­ren Mor­gan Fre­e­mans 33- åri­ga styv­barn­barn E’de­na Hi­nes har mör­dats bru­talt ut­an­för sitt hem i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.