NU TA­LAR MO­DEL­LEN UT OM SIN SVÅ­RA SJUK­DOM "JAG HA­TAR MIN KROPP!"

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS

det får mig att kän­na mig tom in­u­ti, sä­ger Ca­ra och be­rät­tar att hon gått 53 vis­ning­ar var­je mo­de­vec­ka.

– Jag var stres­sad he­la ti­den, all­tid på väg nå­gon­stans. Det blir en men­tal grej, om du ha­tar dig själv och din kropp blir det ba­ra vär­re, sä­ger stjär­nan.

Och vär­re blev det…

FJÄL­LAR & KLI­AR

På grund av sitt pres­sa­de sche­ma bör­ja­de Ca­ra ut­veck­la hud­sjuk­do­men pso­ri­a­sis. Det är en in­flam­ma­tion i de öv­re hud­lag­ren som ger rö­da hud­fläc­kar som fjäl­lar och ibland kli­ar. Sjuk­do­men är ärft­lig och går i skov, det vill sä­ga att man i pe­ri­o­der kan ha sto­ra pro­blem och ibland inga alls. När det var som värst blev stjär­nan smin­kad med founda­tion över he­la krop­pen för att täc­ka ut­sla­gen in­nan en show.

– Folk ha­de på sig hands­kar när de skul­le job­ba med mig, det var som om jag ha­de spe­täls­ka, sä­ger Ca­ra.

HEROINMISSBRUKANDE MOR

Mo­del­len be­rät­tar även att hen­nes upp­växt var allt an­nat än lätt. Hen­nes mam­mas he­ro­in­miss­bruk har på­ver­kat hen­nes må­en­de myc­ket.

– Jag ha­de mas­siv ång­est och ett enormt själv­hat. Jag måd­de så då­ligt att jag dun­ka­de hu­vu­det i ett träd för att för­sö­ka slå mig själv med­vets­lös, sä­ger stjär­nan.

Nu sat­sar Ca­ra på film och väg­rar stäl­la upp på jobb hon som ny mo­dell in­te kun­de tac­ka nej till.

– Jag är bra på att stå upp för mig själv nu för ti­den, sä­ger stjär­nan.

Ca­ra De­le­ving­ne ses som en av värl­dens vack­ras­te män­ni­skor och är nam­net på al­las läp­par se­dan fle­ra år till­ba­ka. Nu av­slö­jar skön­he­ten att hon li­der av en åkom­ma som gör att hon av­skyr sitt ut­se­en­de.

Ca­ra De­le­ving­ne är en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de mo­del­ler – men nu av­slö­jar hon en mörk hem­lig­het som gjort att hon in­te or­kar med sitt jobb.

"JAG VILL IN­TE GÖ­RA MO­DE­JOBB

LÄNG­RE"

Hon blev su­per­mo­del­len på al­las öns­ke­lis­ta när hon bör­ja­de gå vis­ning­ar och gö­ra re­klam för Bur­ber­ry 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.