N

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

är re­a­li­ty­stjär­nan Ky­lie Jen­ner ny­li­gen fyll­de 18 år fi­ra­des hon med pom­pa och ståt av vän­ner, fa­milj och pojk­vän­nen Ty­ga, 25. Bland an­nat fick hon en vit Fer­ra­ri värd nät­ta 2,8 mil­jo­ner av Ty­ga. Men fest­lig­he­ter­na tog in­te slut där. Pre­cis ef­ter det sto­ra par­tyt på den exklusiva re­stau­rang­en The Nice Guy i Hol­ly­wood åk­te stjär­nan och hen­nes vän Pia Mia, 18, till Pun­ta Mi­ta Re­sort i Mex­i­ko. Da­gen ef­ter slöt ett stort kom­pis­gäng upp med Hailey Bald­win, 18, samt Ky­li­es sys­ter Ken­dall, 19, i spet­sen.

FLE­RA BI­KI­NIS

Ky­lie och hen­nes kom­pi­sar pas­sa­de på att nju­ta av den Nor­da­me­ri­kans­ka so­len på en stor lyxy­acht där de ba­da­de och ha­de kul i fle­ra tim­mar. Ky­lie bar en rad oli­ka bi­ki­nis un­der se­mestern – bland an­nat en li­la och en vit samt en ne­on­ro­sa bad­dräkt – och ver­ka­de va­ra på toppenhumör. Pojk­vän­nen Ty­ga var för­stås med och vil­le in­te läm­na sin flick­väns si­da.

– Ky­lie tjöt av gläd­je, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

Ef­ter en vec­kas skoj och slap­pan­de bar det av hem till Dröm­fa­bri­ken igen. Vi ser fram emot att se vad du hit­tar på nu när du är myn­dig, Ky­lie!

När man fyl­ler 18 får man åka på lyx­ig sol­se­mes­ter till Mex­i­ko, det är se­dan gam­malt! I al­la fall om man he­ter Ky­lie Jen­ner.

… och ba­da i ho­tel­lets pool.

Själv­klart mås­te man pas­sa på att hop­pa från ka­ju­tan om till­fäl­le ges.

Djur­vän­ner! Gäng­et testade ock­så att ri­da längs stran­den.

Da­gen ef­ter kom Ky­li­es vän­ner och sys­ter Ken­dall till re­sor­ten. De åk­te bland an­nat båt till­sam­mans.

Pojk­vän­nen Ty­ga läm­na­de in­te Ky­li­es si­da många gång­er.

Förs­ta da­gen var det ba­ra Ky­lie och vän­nen Pia Mia som var på re­sor­ten Pun­ta Mi­ta. Tje­jer­na ro­a­de sig med att so­la på stran­den… "ETT STORT KOM­PIS­GÄNG

SLÖT UPP"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.