DEN KA­O­TIS­KA KÄR­LEKS­SA­GAN FORT­SÄT­TER HUGH & SVENS­KA AN­NA VÄN­TAR BARN – IGEN

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Hugh Grant och svens­ka An­na Eberste­in blir för­äld­rar igen. För tre år se­dan föd­des de­ras förs­ta ge­men­sam­ma barn och nu ska An­na va­ra gra­vid i fjär­de må­na­den.

Det var i sep­tem­ber 2012 som Hugh Grant, 55, och An­na Eberste­in, 35, fick barn ef­ter en kort ro­mans till­sam­mans. Dock val­de An­na att, i sam­band med an­koms­ten av de­ras son, läm­na fäl­tet för fa­derns namn tomt i fö­del­se­be­vi­set. I al­la fall än­da fram till de­cem­ber året där­på då föd­seln åter­re­gi­stre­ra­des och Hugh angavs som pap­pa. Nu vän­tar den brit­tis­ke skå­di­sen och den svens­ka tv­pro­du­cen­ten sitt and­ra barn, och be­bi­sen be­räk­nas fö­das om un­ge­fär fem må­na­der.

VILL HA FLER

Hugh och An­na har ald­rig bekräf­tat att de är ett par ut­an kal­lar sig istäl­let för vän­ner. Dock har du­on setts vid varand­ras si­da vid fle­ra till­fäl­len, bland an­nat till­bring­a­de de påsken ihop i Sve­ri­ge i år och se­nast sågs de till­sam­mans på en ten­nismatch i Pa­ris. An­nas mam­ma, so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka riks­dags­le­da­mo­ten Su­san­ne Eberste­in, 67, har kom­men­te­rat be­bislyc­kan i tid­ning­en Hänt i Vec­kan.

– Jag har två un­der­ba­ra barn­barn, och för­hopp­nings­vis kom­mer jag att få fler, sä­ger Su­san­ne.

TRE UNG­AR SE­DAN TI­DI­GA­RE

För­u­tom den snart treå­ri­ge so­nen som Hugh Grant har till­sam­mans med An­na så har skå­de­spe­la­ren två barn med Ting­lan Hong, 33, som ti­di­ga­re pe­ka­des ut som hans flick­vän. Som att det in­te skul­le va­ra till­räck­ligt krång­ligt fick Hugh och Ting­lan sitt and­ra barn i sam­ma ve­va som Hugh och An­nas son föd­des, näm­li­gen ba­ra tre må­na­der se­na­re.

Vi får se vart An­na och Hug­hs re­la­tion le­der om någ­ra må­na­der, stay tu­ned…

"BE­BI­SEN BE­RÄK­NAS

OM UN­GE­FÄR FEM MÅ­NA­DER"

Den brit­tis­ke skå­de­spe­la­ren Hugh Grant och den svens­ka tv- pro­du­cen­ten An­na Eberste­in fick sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn i sep­tem­ber 2012. Nu vän­tar de sitt and­ra!

An­na ska en­ligt upp­gift va­ra gra­vid i fjär­de må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.