ME­GAN FOX & BRIANS SMUT­SI­GA SKILS­MÄS­SA "HON HAR VA­RIT OTRO­GEN"

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS

Me­gan Fox och Bri­an Aus­tin Green skil­jer sig ef­ter el­va år till­sam­mans. Ett äk­ten­skap som har sett lyck­ligt ut på ut­si­dan har nu vi­sat sig va­ra allt an­nat än just det…

För 18 må­na­der se­dan fick skå­di­sar­na Me­gan Fox, 29, och Bri­an Aus­tin Green, 42, sitt and­ra barn, so­nen Bod­hi. Se­dan ti­di­ga­re har de även so­nen No­ah, 2. Men nu splitt­ras fa­mil­jen då Bri­an och Me­gan har valt att gå skil­da vägar ef­ter el­va år som par. En­ligt upp­gift be­ror upp­brot­tet bland an­nat på att Me­gan valt kar­riä­ren fram­för sin ma­ke.

– Me­gan har se­pa­re­rat från Bri­an. De tog be­slu­tet för ett halv­år se­dan, det har va­rit rik­tigt ska­kigt, sä­ger en källa till saj­ten Daily Mail.

Pres­sen som Me­gan en­ligt upp­gift lagt på re­la­tio­nen på grund av sitt jobb­het­san­de gick till slut för långt. Bri­an sägs näm­li­gen ha bett hen­ne att va­ra hem­ma of­ta­re.

– De brå­kar om hen­nes kar­riär. Hon är be­satt av att få film­rol­ler, sä­ger en källa och fort­sät­ter:

– Hon har va­rit bor­ta myc­ket och gjort sin egen grej.

BRI­AN BLEV GA­LEN

Den sto­ra an­led­ning­en till upp­brot­tet sägs dock va­ra en helt an­nan, näm­li­gen att Me­gan har va­rit otro­gen mot Bri­an med Shia Labe­ouf, 29. De bå­da skå­di­sar­na har med­ver­kat i två ” Trans­for­mers”fil­mer till­sam­mans och ryk­ta­des ha en fling re­dan 2008 då Me­gan och Bri­an tog en pa­us ifrån varand­ra. För­ra året tog de upp kon­tak­ten på nytt.

– Me­gan bör­ja­de pra­ta med Shia för un­ge­fär ett år se­dan när de bå­da ha­de en säm­re pe­ri­od i li­vet. Shia ha­de spå­rat ur, drack myc­ket och lu­ta­de sig mot Me­gan för att få stöd, sä­ger en källa till saj­ten Dish Na­tion.

Bri­an blev ga­len när han fick re­da på att att Me­gan och Shia hör­des.

– Han har all­tid va­rit med­ve­ten om vad Shia är ka­pa­bel till att gö­ra, sä­ger in­si­dern.

Bri­an och Me­gan träf­fa­des när han gäst­spe­la­de i Me­gans sit­com ” Ho­pe & Faith” och gif­te sig på Ha­waii som­ma­ren 2010.

"DE TOG BE­SLU­TET FÖR ETT HALV­ÅR SE­DAN"

Kär­lek­slyc­kan är över för Me­gan Fox och Bri­an Aus­tin Green som nu går skil­da vägar ef­ter över ett de­cen­ni­um som par.

Den sto­ra an­led­ning­en till upp­brot­tet sägs va­ra att Me­gan har va­rit otro­gen mot Bri­an med skå­di­sen Shia Labe­ouf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.