SÅNG­ERS­KAN HAR LAGT SIG UN­DER KNI­VEN CHRISTI­NA AGUILERAS PLASTIKCHOCK!

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS, GETTY IMAGES

När Christi­na Agui­le­ra vi­sa­de sig på rö­da mat­tan ny­li­gen var det många som höj­de på ögon­bry­nen. Stjär­nan såg näm­li­gen väl­digt an­norlun­da ut…

Vi är va­na vid att sång­ers­kan Christi­na Agui­le­ra, 34, by­ter stil of­ta. Un­der sin långa kar­riär har hon änd­rat bå­de fri­syr och kläd­stil många gång­er. Nu ryk­tas det att stjär­nan har lagt sig un­der kni­ven för att för­änd­ra sitt an­sik­te.

– Hon har ju mind­re smink, men det be­hö­ver in­te va­ra den en­da an­led­ning­en till att hon in­te ser ut som van­ligt, sä­ger Dr Mark Yous­sef till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det ser ut som om hon an­vänt sig av fil­lers, som man spru­tar in un­der hu­den för att jäm­na ut ryn­kor så att man får ett mer ung­dom­ligt ut­se­en­de.

NÄ­SO­PE­RA­TION & HAKIMPLANTAT

And­ra käl­lor tror att Xti­na har gjort mer än ba­ra in­ji­ce­rat fil­lers, en­ligt upp­gift ska hon ha ope­re­rat nä­san – för and­ra gång­en.

– Hon har gjort en nä­so­pe­ra­tion, och den är väl­digt skick­ligt gjord. Hen­nes för­ra näsplastik var myc­ket mer ex­trem, sä­ger Dr Ly­le M Back och fort­sät­ter:

– Hen­nes kin­der är all­de­les för sto­ra och puf­fi­ga, och dess­utom ser det ut som om hon har satt in ett hakimplantat.

"DET ÄR VÄL­DIGT

SKICK­LIGT GJORT" Christi­na Agui­le­ra såg märk­bart an­norlun­da ut när hon dök upp på ett event ny­li­gen. En­ligt upp­gift har hon lagt sig un­der kni­ven och ope­re­rat nä­san samt spru­tat in fil­lers i kin­der­na. Bil­den till hö­ger är från april i år.

Så­här såg "Ge­nie in a bott­le"- sång­ers­kan ut när hon slog ige­nom 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.