HEI­DI KLUM SKAF­FAR BARN MED SIN TOYBOY! "DET SKA GÅ SNABBT"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Hei­di Klum har re­dan fy­ra barn, men se­dan hon träf­fa­de sin 13 år yng­re pojk­vän Vi­to Schna­bel har hon bli­vit su­gen på att hö­ra lju­det av små föt­ter än­nu en gång.

Un­der som­ma­ren har mo­del­len Hei­di Klum, 42, och pojk­vän­nen se­dan un­ge­fär ett år till­ba­ka, Vi­to Schna­bel, 29, till­bring­at de­lar av som­ma­ren i Eu­ro­pa. Du­on har setts my­sa på di­ver­se strän­der, bland an­nat på ita­li­ens­ka ön Sar­di­ni­en. En­ligt upp­gift är Hei­di och Vi­to så kä­ra att de nu vill skaf­fa be­bi­sar – och det ska gå snabbt.

– Hei­di har be­rät­tat för al­la si­na vän­ner att hon vill ha minst två ung­ar till, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

PLA­NE­RAR GIF­TER­MÅL

En­ligt in­sat­ta käl­lor har Hei­di och Vi­to job­bat för att bli gra­vi­da un­der som­ma­ren.

– De har ak­tivt för­sökt. Hei­di sä­ger att Vi­to är en gam­mal själ och jät­te­bra med hen­nes ung­ar. Hon är helt be­satt av ho­nom, sä­ger käl­lan. Hei­di har fy­ra barn se­dan ti­di­ga­re. Tre av dem – Hen­ry, 10, Jo­han, 9, och Lou, 6 – har hon med sång­a­ren Se­al, som hon se­pa­re­ra­de från 2012. Pap­pa till dot­tern Le­ni, 11, är af­färs­man­nen Fla­vio Be­la­to­re.

Stjärn­du­on sägs ock­så pla­ne­ra för­lov­ning och gif­ter­mål.

– Ing­en skul­le bli för­vå­nad om det hän­der väl­digt snart. Hei­di har ald­rig va­rit bra på att va­ra en­sam, sä­ger in­si­dern.

"HEI­DI VILL HA MINST TVÅ UNG­AR TILL" Stick din Schna­bel

i mig! Ef­ter un­ge­fär ett år till­sam­mans slår nu Hei­di Klum och Vi­to Schna­bel slag i sa­ken och för­ö­kar sig. En­ligt upp­gift har de ak­tivt för­sökt att bli gra­vi­da un­der som­ma­ren. "Vi­to är jät­te­bra med hen­nes ung­ar", sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.