JO­EL & CLEO HAR GIFT SIG

HÄR GÅR DET UN­DAN!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

För­ra året, un­der fes­ti­va­len Way Out West i Gö­te­borg, spi­ra­de kär­le­ken mel­lan Jo­el Kin­na­man, 35, och Cleo Wat­ten­ström, 23. Nu ska det kutt­ran­de kär­lekspa­ret ta­git sin re­la­tion till nya höj­der, en­ligt upp­gift har pa­ret näm­li­gen gift sig.

VÄX­LA­DE RING­AR I USA

En­ligt käl­lor till tid­ning­en Hänt i Vec­kan blev Jo­el och Cleo man och hust­ru i USA strax in­nan som­ma­ren. Det var un­der en en­kel ce­re­mo­ni som Hol­ly­wood­stjär­nan och den svens­ka ta­tu­e­ra­ren väx­la­de ring­ar.

– Inga släk­ting­ar var där då, men i ju­li sam­la­de de al­la i Sve­ri­ge och fi­ra­de vig­seln. Det var förs­ta gång­en Jo­els och Cle­os fa­mil­jer träf­fa­des, sä­ger käl­lan.

DUB­BELT MED­BOR­GAR­SKAP

Jo­el har dub­belt med­bor­gar­skap då hans pap­pa är från USA me­dan Cleo in­te är ame­ri­kansk med­bor­ga­re. Nu spe­ku­le­ras det i att det snab­ba be­slu­tet om äk­ten­skap kan ha nå­got att gö­ra med att Cleo ska kun­na job­ba i Los Ang­e­les där pa­ret bor. Att va­ra gift med en ame­ri­kansk med­bor­ga­re un­der- lät­tar näm­li­gen pro­ces­sen när man an­sö­ker om Green Card. – De är kä­ra, an­nars gif­ter man sig in­te. Men många för­vå­nas över hur snabbt det gick. De har in­te känt varand­ra så länge, sä­ger käl­lan i tid­ning­en Hänt i Vec­kan.

Nu vän­tar vi med spän­ning på bröl­lops­bil­der­na!

Det var för­ra som­ma­ren som Jo­el Kin­na­man och Cleo Wat­ten­ström klev på kär­lekska­ru­sel­len, och tyd­li­gen gil­lar pa­ret när den snur­rar snabbt – nu sägs de näm­li­gen va­ra äk­ta ma­kar.

"MÅNGA FÖR­VÅ­NAS ÖVER HUR FORT

DET GICK"

Ta­tu­e­ra­ren Cleo Wat­ten­ström och Hol­ly­wood­stjär­nan Jo­el Kin­na­man träf­fa­des för­ra som­ma­ren, och en­ligt upp­gift har de re­dan knu­tit hy­mens band.

Det går bra nu! För­ra året un­na­de sig Jo­el en lyx­vil­la på 236 kvadrat­me­ter på Sun­set Bou­le­vard för 17,5 mil­jo­ner kro­nor. Där le­ver och fro­das det ny­gif­ta pa­ret!

Ma­kar­na är li­te hem­li­ga när det kom­mer till sitt för­hål­lan­de. Men på Cle­os Instagram kan man få se att hon häng­er med sin man och hans skå­dis­kol­le­gor.

” Många för­vå­nas över hur snabbt det gick”, sä­ger en källa. Det spe­ku­le­ras i att pa­ret gif­te sig för att Cleo ska få bör­ja job­ba i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.