U

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

nder 1990- ta­let är Ka­te Moss, idag 41, en av värl­dens största mo­del­ler och front­fi­gur för bland and­ra Cha­nel, Cal­vin Kle­in och Christi­an Di­or. Un­der ytan döl­jer sig dock en mörk bak­si­da. Ka­te har be­rät­tat att hon bör­ja­de dric­ka al­ko­hol och rö­ka ma­riju­a­na re­dan som tolvå­ring och när mo­dell­kar­riä­ren tar fart fes­tar hon allt hår­da­re och syns fre­kvent i skval­ler­pres­sen. Hon blir även om­skri­ven på grund av sitt fy­ra år långa för­hål­lan­de med skå­dishun­ken John­ny Depp, som in­leds i mit­ten av 90- ta­let. Upp­brot­tet tar hårt på ca­t­walkdrott­ning­en.

– Han sa till Ka­te att hon var en ” ga­len bit­ch” och att det var slut, skri­ver för­fat­ta­ren Mau­reen Cal­la­han i boken ” Cham­pagne supernovas” och fort­sät­ter:

– En vän till Ka­te sä­ger att John­ny kros­sa­de hen­nes hjär­ta. Hon blev ga­len. Hon tog dro­ger och drack okon­trol­le­rat. En an­nan kom­pis sä­ger att hon låg runt och knar­ka­de än­nu mer. En tid se­na­re läggs Ka­te in på re­hab. – Jag ha­de job­bat och fes­tat all­de­les för myc­ket, sä­ger hon i tid­ning­en Daily Mir­ror 2003.

"HAN ÄR IN­TE BRA FÖR MIG"

När Ka­te fi­rar sin 31- års­dag träf­far hon Pe­te Do­her­ty från ban­det Ba­bys­ham­bles och de in­le­der snabbt ett stor­migt för­hål­lan­de.

– Jag vet att han in­te är bra för mig, men

Två de­sig­ners som mör­das, en mo­dell som läggs in på re­hab för all­var­li­ga drog­pro­blem och en an­nan som ut­nytt­jas sex­u­ellt av si­na che­fer. Vec­kans NU! kart­läg­ger någ­ra av de mest om­ta­la­de hän­del­ser­na i mo­debran­schens histo­ria.

Stjär­nan var även känd för att fes­ta hårt. En kort tid ef­ter att hon blev dum­pad av John­ny Depp la­des hon in på re­hab. Någ­ra år se­na­re blev Ka­te till­sam­mans med Ba­bys­ham­bles­med­lem­men Pe­te Do­her­ty. Vid ett till­fäl­le sågs de ta ko­ka­in ihop och bil­den på Ka­te som drogade spred sig som en löp­eld.

På 90- ta­let syn­tes Ka­tes an­sik­te över­allt – på ca­t­wal­ken, tid­nings­om­slag och i re­klam­kam­pan­jer.

Upp­brot­tet från John­ny Depp tog hårt på Ka­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.